Kommunen vil fjerne ordning med boplikt

Borte: Hvis ordningen med nulkonsesjon oppheves, blir det slutt på boplikt på eiendommer helt til null dekar i Hamarøy.

Borte: Hvis ordningen med nulkonsesjon oppheves, blir det slutt på boplikt på eiendommer helt til null dekar i Hamarøy.

DEL

Hamarøy kommune er i ferd med å kvitte seg med nullkonsesjons-ordning.

Ordningen innebærer boplikt på eiendommer helt ned til null dekar.

Saken har vært behandlet av formannskapet. Der var konklusjonen at Hamarøy kommune ikke ønsker å benytte forskrift om nedsatt konsesjonsgrense som virkemiddel for å opprettholde bosettingen på bebygd eiendom som er, eller har vært, i bruk som helårsbolig.

Saken skal videre til kommunestyret til endelig avgjørelse. Dersom kommunestyret er enig vil den kommunale administrasjonen bli bedt om å utarbeide søknad til Landbruksdirektoratet om å opphevet forskriften om nullkonsesjon.

Spørsmålet om å oppheve forskriften har vært ute på høring. Det har kommet inn 19 høringssvar.

15 av innspillene argumenterer for oppheving av forskriften. To innspill har generelle eller ingen merknader, ett innspill argumenterer for videreføring av dagens praksis og ett presenterer alternativ løsning. Av de 19 innspillene kom ett fra sektormyndighet, fire fra lokale lag og foreninger og 14 fra privatpersoner.

Artikkeltags