Forsker og menneskerettsekspert Njål Høstmælingen anbefalte i Vårt Land, 28.10, å fjerne økonomisk støtte til alle trossamfunn. Han bør støttes fullt ut!

Hvorfor skal vi alle være medskyldige i utestengelse av og overgrep mot medmennesker ved å gi statsstøtte til trossamfunn som beviselig har dette som en del av sin kultur (ukultur), og som opererer på kanten av norske lover, og hvor religionsfrihet bare er et intetsigende ord?

Guds menighet i Lofoten representerer det verste eksempel vi har. En mini-sekt med ekstreme holdninger som ikke kan sende sine barn og ungdommer til vanlig offentlig skole, men forlanger at vi alle via skatteseddelen skal være med å finansiere to private ungdomsskoler eid av Guds menighet!

Dette må også gjelde Den norske kirke selv om den står i en særstilling, og må ut fra hva den har betydd for Norge gjennom historien få en særbehandling. Den bør støttes i en overgangstid til støtten faller helt bort for det som har med religionsutøvelse å gjøre. Det må selvfølgelig være medlemmene i trossamfunn og livssyns-organisasjoner som skal betale for å opprettholde driften av virksomhetene, ikke skattebetalerne.

Kirketukt og religiøs tvang er det ingen som kan tvinge noen til lenger her i landet. Den norske kirke og andre trossamfunn er i vårt sekulære samfunn fristilt staten. Det betyr at tro i prinsippet er en sak mellom individet og en Gud.

Hvis trosutøvelsen koster penger, er det galt å få andre enn de innvidde til å betale for det. Det er ingen tvang å være med i et trossamfunn, og det er derfor for mye forlangt å forvente at staten skal gi støtte til trossamfunn. De er heller ikke alltid så ideelle som de utgir seg for.

Tiende er det slutt på i Norge. Det er staten ved menneskeskapte ordninger og politikk, som skal skape et godt samfunn for alle i landet. Det står ikke i noe motsetningsforhold til at religiøse og veldedige organisasjoner kan hjelpe mennesker som trenger hjelp og støtte.

Guds menighet er hyklere når de søker om og tar imot statsstøtte fra en stat de selv ikke er nevneverdig engasjert i. De feirer ikke vår grunnlovsdag 17.mai, og deres to skoler er ikke engasjert i skoletoget. Det viser at mammon i hvert fall er en halvgud, og at profitt på Jorda ikke er av veien.

Mange konvertitter har erfart at brudd med sekta kan føre til utestengelse og gå på helsa løs. Den indre justisen harmonerer dårlig med vår demokratiske og humanistiske arv og kultur.

Det er ingen grenser for hva oppfinnsomme mennesker kan klekke ut av livssyn (religioner) når de kan forvente å få økonomisk støtte på meget spinkelt grunnlag. Det gjelder om å skaffe seg nok tilhengere, en menighet.

Livssyn og tro må selvsagt være frivillig – og en privatsak. Du må selv betale for det du vil prioritere og bruke tid og penger på i livet, også når det gjelder religion og livssyn.

I Norge har vi i dag folkestyre. Lek og lærd, fattig og rik, har lik verdi ved valg. De folkevalgtes menneskeskapte lover gjelder i landet vårt. Skatten bør brukes til å bygge samfunnet på en god måte for alle. Religion kan i noen tilfeller skape det motsatte med parallellsamfunn og splid.

Stopp statsstøtte til alle religiøse trossamfunn og livssyns-organisasjoner, og begynn gjerne med den ekstreme sekta Guds menighet i Lofoten.