Alle mennesker er resultat av egg fra mor og sæd fra far. Mor-far-barn-relasjonen er derfor unik i forhold til alle andre relasjoner. Den er mye mer enn en «normal-variant» blant andre sidestilte varianter. Ekteskapet er en skaperordning for 1 mann og 1 kvinne – forankret i kjønnspolariteten og i biologiske realiteter. Disse er forutsetningen for unnfangelse, fødsel og barns oppvekst med mor og far.

Den kristne kirke har alltid trodd og lært at ekteskapet er innstiftet av Gud og bekreftet av Kristus og apostlene. Ekteskapet er ingen «sosial konstruksjon» som politikere og kirkeledere står fritt til å omdefinere i sin grunnstruktur. Dette er felles kirkelære i nesten alle kirkesamfunn over hele verden. Under 5 prosent av kristne i den verdensvide kirke tilhører kirkesamfunn som har omdefinert ekteskapet.

Det er ikke «diskriminering» å skjelne mellom tokjønnet ekteskap og likekjønnet samliv. Dette er tvert i mot en saklig og velbegrunnet differensiering mellom to samlivsformer som er grunnleggende forskjellige, ikke minst i muligheten til å få barn sammen. 163 av FNs medlemsland definerer i dag ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne. Disse landene bryter ingen menneskerettigheter eller internasjonale konvensjoner ved å fastholde en tradisjonell ekteskapslovgivning.

Det finnes kun to biologiske kjønn. Menn har XY-kromosomer i alle kroppens celler, mens kvinner har XX-kromosomer. Det finnes noen få medisinske unntak, men disse er på ingen måte nye kjønn eller normalvarianter til mann og kvinne. Ulike subjektive «kjønnsidentiteter» er ikke nye kjønn, og ordet «kjønnsmangfold» uttrykker en grov og manipulerende usannhet.

Det er uvitenskapelig og dypt uansvarlig å la enkelte personers selvopplevde kjønnsidentitet – basert på subjektive følelser, tilbøyeligheter og preferanser – få overstyre biologiske realiteter og diktere samfunnets, lovgivningens og skolens forståelse av kjønn.

Å innføre en ultra-individualistisk og flytende forståelse av kjønn og seksualitet i barnehage, skole og politikk er et dramatisk og omfattende samfunnseksperiment med barn og unge i hovedrollen, og som ingen kjenner konsekvensene av.

Jesu lære om ekteskapet er klinkende klar: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. (Matt. 19, 4-6) Jesus lærte det heterofile, monogame, livslange ekteskap. Jeg kommer aldri til å delta i Pride-arrangement.