Det er lett å glemme at godstrafikk på bane var i krise få år tilbake. I Aftenposten før jul 2018 varslet togoperatørene en mulig styrt avvikling av gods på bane i Norge pga. svak økonomi over tid. En slik avvikling ville påført samfunnet store negative konsekvenser og ble heldigvis unngått.

I stedet gjenoppdaget Norge de lange toglinjers nasjonale betydning. Gode tiltak ble iverksatt i tide. En bred mobilisering fikk snudd krise til vekst. Statlige myndigheter bidro med flere nødvendige tiltak, blant annet en ny miljøstøtteordning for gods på bane.

Størst vekst på Nordlandsbanen

Siden har pilene pekt oppover. Nordlandsbanen er strekningen i Norge som har levert klart største vekst de siste tre årene. Her er tilbudet for næringslivet doblet fra to til fire daglige godstog hver vei mellom Bodø og Trondheim.

Spesielt viktig for suksessen i nord var et nytt næringsmiddeltog som Cargo Net skapte i 2020 sammen med ASKO, lakseprodusenten Nova Sea og transportselskapet Meyership, som er partner i ACE Green. Dette «ASKO-toget» mottok miljøprisen fra NHO Logistikk og Transport for 2020. I 2022 satte Cargo Net sitt daglige godstog 4 i drift på Nordlandsbanen.

Resultatene er oppsiktsvekkende og har gitt store gevinster for miljøet, regionene langs toglinjene og landet. Asko-toget alene fjernet 13 000 lastebiler per år fra riksveiene mellom nord og sør. Utslippene av klimagasser er kuttet med 15 000 tonn CO₂/ år. I tillegg bidrar den kraftige veksten for gods på bane til spennende regional industriutvikling og vekst for lokal transportnæring som distribuerer til og fra godsterminalene.

Overbelastede toglinjer

ACE Green er et samarbeid for å utvikle en grønn godskorridor mellom Arktis og EU. Vi ser nå en betydelig utfordring som kan sette den grønne suksessen i revers. Overbelastning.

Bane NOR erklærte i september i fjor hele strekningen Oslo – Trondheim – Bodø for overbelastet. Dette i tillegg til at også Oslo-området, Alnabru og Kongsvingerbanen har tilsvarende utfordringer. Det er derfor viktig at Bane NOR nå jobber med gode analyser og treffsikre tiltak. Både på kort sikt og til neste Nasjonal transportplan som regjeringen skal legge fram om et år.

Eksportnæringer på sporet

Jernbanen blir stadig viktigere for våre eksportnæringer. Økende volum industrigods tar toget: aluminium, stål, silisium og bioråstoff, både i nord og i Innlandet. Nå skal også den nye grønne industrien på toget med bl.a. hydrogen fra Mosjøen og battericeller fra Freyr i Mo i Rana, der gigafabrikker til 20 milliarder kr er under bygging. Laks og annen sjømat strømmer til toget. For eks. har 100 000 tonn laks på Nordlandsbanen i 2022 en eksportverdi på ca. 8 milliarder kroner.

Industri og sjømat vil vokse kraftig framover og ser godstogene som en del av sin grønne konkurransekraft. Slik styrker jernbanen våre eksportnæringer og bidrar til regjeringens mål om å øke Norges landbaserte eksport med 50 % fram til 2030.

Ny båtrute Bodø – Tromsø

For nordgående gods har ASKO gått foran med store volum matvarer på toget fra sør til nord. ASKO jobber nå med å sjøsette en nullutslipps godsrute mellom Bodø og Tromsø i forlengelse av Nordlandsbanen. Med daglige avganger og null utslipp. Det vil spille godt på lag med eksportnæringenes behov for bedre tilbud sørover og norske klimamål.

Både våre eksportnæringer og varekjedene som sender gods nordover, har mål om å bli klimanøytrale allerede før 2030. De forventer at myndighetene bidrar til å økt kapasitet på sporet og bedre togtilbud.

Hva må gjøres?

Våre hyggelige erfaringer viser at vekst for gods på bane like mye handler om innovative samarbeidsmodeller som flere kryssingsspor. Vi mener samspillet mellom næringsliv og myndigheter om grønn logistikk også bør utvikles nasjonalt med satsing på et helhetlig og grensekryssende korridornettverk til og fra våre markeder i EU. Grensekryssende jernbane spiller en viktig rolle i EUs plan om å kutte klimautslippene med 55 % innen 2030.

Vi må bygge økt kapasitet langs eksisterende toglinjer og løse opp flaskehalser. Vi behøver også direktelinjer for gods som skal utenom Oslo til Sverige og EU, som kan avlaste Alnabru og Oslo-området.

Storsatsing på gods i NTP?

I en tid hvor vi skal løse globale klima- og miljøutfordringer, med begrenset økonomisk handlingsrom og energiknapphet lyser det framtid av jernbanen.

Vårt budskap til samferdselsminister Jon Ivar Nygård og statlige myndigheter er derfor å prioritere grønn godstransport. Næringslivet langs vår korridor forventer både økt oppmerksomhet i statsbudsjettene og en storsatsing på gods på jernbane i neste Nasjonal transportplan (NTP).

Jernbanen har et uslåelig lavt kraftforbruk. På de lange distansene mellom Nordland og EU bruker lastebilen 8 ganger mer energi per fraktet konteiner enn godstoget. Det er viktig når Norge om få år kan få underskudd på grønn kraft. Gods på bane frigjør fornybar energi til andre formål.

Ved å investere i økt kapasitet langs eksisterende linjer vil vi få mer igjen for pengene, samtidig som vi styrker våre eksportnæringer, bidrar til regional utvikling, tryggere veier og et bedre miljø.