Havbruk produserer mat som verden etterspør. Næringen er også viktig for bosetting og sysselsetting i mange lokalsamfunn langs kysten. Samtidig har havbruk negative konsekvenser for miljøet og andre næringer. Fremover må derfor havbruksnæringen underlegges et strengere miljøreglement, samtidig som inntekter og arbeidsplasser kommer fellesskapet og kystsamfunnene til gode.

Grønn grunnrenteskatt

SV vil ha en grønngrunnrenteskatt da det er et stort behov for omstilling av næringen. Grunnrenteskatten må være innrettet slik at anlegg oppfyller miljø- og gjenbrukskrav som inkluderer lav dødelighet, gjenbruk av avfall, null lus, null rømming og ingen forurensing. Videre bør den også omfatte oppdrettstorsk og landbaserte anlegg.

SV vil sikre at produksjonsavgiften for oppdrettsnæringa innrettes slik at hoveddelen av inntektene tilfaller vertskommunene og en mindre del går til fylkeskommunen.

Strengere miljøkrav, bedre fiskevelferd og sameksistens med ville arter
Havbruksnæringen står i dag for store utslipp til sjø, i form av avføring og spillfôr. Utslippene påvirker andre næringer og økosystemene, og er dessuten sløsing med verdifulle ressurser.

SV mener at dødeligheten av smolt må være mindre enn 10 % om det skal gis tillatelse til økt biomasse på anlegget. Slik sikres bedre fiskevelferd og en begrensning av arealbruk. Dødelighet bør videre etableres som del av trafikklyssystemet for havbruksnæringen, og slik avgjøre om anlegg kan øke eller må senke produksjon. Dersom miljøkravene brytes må Mattilsynet ha sanksjonsmuligheter, og konsesjoner må kunne trekkes tilbake. Videre bør lav dødelighet gi avskrivingsmuligheter på grunnrenteskatten, og slik fungere som et økonomisk insentiv.

Rømt oppdrettsfisk er en trussel mot ville fiskebestander og økosystemer, og rømt laksefisk er et stort problem for den truede villaksen. SV mener at oppdrettsfisk må merkes for å være mulig å identifisere, for eksempel ved rømming. Næringen har fjordene til låns og skal ikke forverre levekårene for de ville artene ved å ikke rydde opp etter seg.

SV vil innføre et mål om bærekraftig fiskefôr, fritt for avskogingsrisiko, for oppdrettsnæringen innen 2030. Dette kan innføres gjennom å stille omsetningskrav for sertifisert fôr. Dette vil bidra til å oppskalere industrien som produsere bærekraftig, enten det er ved bruk av trevirke, insekter eller algeproduksjon. Avfallet bør brukes på gjødsels- og bioenergiproduksjon. Forskningsinnsats og næringsrettede støtteordninger på bærekraftige løsninger må tilsvarende intensiveres.

Landbasert oppdrett har vist seg flere steder å innebære sprenging av holmer og ødeleggelse av natur. Landbasert oppdrett må legges til arealer hvor naturhensynet kan ivaretas.

Sterk forvaltning og lokale ringvirkninger

Alle konsesjoner bør være tidsbegrensede etter hjemfallsprinsippet. Konsesjoner bør falle tilbake til fellesskapet om de går ut av bruk, eller om næringsaktører får inndratt konsesjonen på grunn av brudd på miljøkrav. I områder som er viktige gytefelt for kysttorsken, skal det ikke være anlegg. Et eksempel til etterfølgelse er at områdene Lille Vinna og Torskefjorden ble tatt ut av den nye arealplanen i Hammerfest kommune, nettopp av hensyn til kysttorsken.