I juni skal fylkestinget behandle Regional Transportplan (RTP) for 2022–2033. Det foreslås å bruke hele 10, 5 milliarder til samferdsel i denne perioden. Miljø, trafikksikkerhet og næringsveier prioriteres høyt.

I Salten skal det blant annet brukes 209 millioner kroner på Bypakke Bodø, der omtrent en tredjedel av midlene (i samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen) skal brukes til trafikksikkerhet, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende.

Det er prioritert 425 millioner kroner på Engeløybrua og 350 millioner kroner på fylkesvei 17 mellom Ørnes og Glomfjord. I tillegg til at veistrekningen er en turistvei, er det også en viktig næringsvei. Veistrekningen har rasfarlige områder og flere flaskehalser. Det har vært flere trafikkulykker i senere år som har ført til personskader.

I tillegg er det satt av 120 millioner kroner i en «utbedringspakke» for prosjekter i Salten. Det innebærer vedlikehold, asfaltering og reasfaltering.

Trafikksikkerhet og folkehelse er viktig. Den positiven næringsutviklingen i fylket fører også til økt tungtrafikk langs fylkesveiene. Det er derfor gledelig at trafikksikkerhet er prioritert så høyt i planen. Nordland er en trafikksikker fylkeskommune og har ansvar for å tilrettelegge for trygg ferdsel langs fylkesveien og det er særdeles viktig at skoleelever kan ferdes trygt til og fra skolene. I dette forslaget har man prioritert 120 millioner kroner til en lenge etterlengtet gang- og sykkelvei mellom Godøy og Saltstraumen.

Fylkeskommunen har en trygg og god økonomistyring. Samferdsel er en av de største oppgavene til fylket og det er gledelig at man har funnet plass til flere prosjekt enn de som lå inne i forslaget som var ute på høring. Jeg håper at opposisjonspartiene kan være med på å løfte denne sektoren slik at vi får tryggere veier, en bedre infrastruktur og en mer klimavennlig transportsektor.