For KrF er det ingen tvil: Familier er forskjellige og må få større valgfrihet.

KrF vil alltid være på familienes side. Derfor ser jeg med bekymring på måten andre partier forholder seg til familiepolitikk. Flere partier på venstresiden legger opp til en politikk der familiene ikke får rom til å forme sin egen hverdag. De lar hensynet til likestilling gå foran familiene og tar ikke inn over seg at dagens familier kommer i alle former og størrelser.

Partiene på venstresiden mangler tillit og ambisjoner på familienes vegne. De vil beholde tredelingen av foreldrepermisjonen og fjerne kontantstøtten. KrF vil gå i motsatt retning. Vi vil skrote tredelingen og ha en mer fleksibel permisjonsordning, og vi er garantisten for kontantstøtten.

Å gjøre hverdagen enklere for familiene er en av de viktigste sakene for KrF. Derfor fastholder vi kontantstøtten og ønsker en raus barnetrygd og engangsstønad. I regjering har vi sørget for en historisk økning i barnetrygden, samt en solid økning i engangsstønaden.

KrF ønsker også at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, fordi vi vet hvilken verdi dette har i barndommen og ungdomstiden. For familier med lave inntekter kan det være vanskelig å betale medlemsavgiften i fotballklubben og svømmeklubben når regningen kommer. Derfor innførte KrF i regjering fritidskortet som skal brukes til å dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter. Fritidskortet er innført i Fauske kommune, men KrFs ambisjon er at alle barn i Nordland skal få del av dette kortet.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle politikk som skal spille på lag med familien. KrFs landsmøte vedtok en ekstra ferieuke til småbarnsfamilier, noe som vil være en veldig god løsning på logistikkutfordringene året igjennom for barnefamiliene. Vi har vist at vi prioriterer familiene i regjering. Mer eller mindre valgfrihet for familiene blir et viktig skille i høstens valg.