I 2018 klarte sittende sametingsråd med NSR og SP i spissen det «kunststykket» å kutte støtten til de samiske bokbussene i Nordland, noe som medførte at disse bokbussene ble lagt ned.

De samiske bokbussene er og var en svært viktig samisk kulturformidler som formidler, samarbeider, skaper nettverk og er rett og slett en viktig samisk institusjon. Dette var også noe som daværende fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, Aase Refsnes uttrykte i dialogmøte med Sametingsrådet i 2018 før nedleggelsen. Denne påminnelsen betydningen av samiske bokbusser som kulturinstitusjon var ikke nok for en NSR styrt posisjon i Sametinget. Bokbussene skulle vekk.

Arbeiderpartiet/Bargiidbellodat har hele tiden, både før og etter nedleggelsen uttrykt uenighet med posisjonsgruppen med NSR og SP i spissen om denne prioriteringen, og vi vil prøve å finne løsninger som reetablerer dette unike tilbudet til den samiske befolkningen i Lulesamisk og Sørsamisk område i Nordland.