Svein Skartsæterhagen, med fortid i NSB, Jernbaneverket og Jernbanedirektoratet, hadde et utmerket innlegg i AN Debatt den 30/9 om bedre nattogsforbindelser mellom Nord- og Sør-Norge.

Det er synspunkter som kan deles av alle som ønsker tydeligere strategier for framtidens jernbane. Kravet om bygging av Nord-Norgebanen står sterkere enn noen gang på flere desennier. Derfor er det viktig å gjøre trafikkproduksjonen mer attraktiv for å vinne mereffekter i forkant av en baneforlengelse. For Nordlandsbanen gjelder det å styrke banens status fram mot en omfattende opprustning i forkant av Nord-Norgebanen, og en framtidig moderne nordnorsk (og nordkalottisk) jernbanekorridor.

Med dagens investeringstempo vil detbundne etterslepet i vedlikeholdet av jernbanens infrastruktur (nylig oppjustert til 20,4 mrd kr) ikke være avhjulpet før fram mot 2030. En fornuftig strategi burde derfor være å kompensere med et mer moderne togtilbud og en fornyelse av hele fjerntogskonseptet.

For Jernbane (FJ) har tidligere lansert forslaget om gjennomgående nattog Bodø – Oslo i nordnorske media. Da som et konsept hentet fra østerrikske ÖBBs «Comfort Night Express Liner». Nå har ihvertfall SJ Norge, som overtatt trafikken på det nordlige banenettet, annonsert at de planlegger å teste gjennomgående nattog Bodø – Oslo.

Men et permanent tilbud kommer å kreve innkjøp av nytt og tidsmessig nattogsmateriell. Det ligger på staten gjennom Norske Tog AS. Dessuten et tjeneste- og ombordtilbud som appellerer til økt etterspørsel etter togreiser mellom Nord- og Midt-/Sør-Norge. Kravet på innovasjon og produktutvikling kan ikke gjentas ofte nok. Ikke alt kan vinnes med overgang til digitale løsninger. Man kan spørre hvorfor ikke NSB/Vy gikk foran?

I FJ noterer vi oss at de to berørte fylkeskommunene og SJ Norge har inngått en avtale om etablering av et gjennomgående TogBuss-tilbud Fauske – Tromsø i direkte korrespondanse med fjerntogene over Fauske. Et forslag som FJ fremmet i et innspill til de to fylkeskommunene i 2019. Det gleder oss at man har klart å rydde av veien de drifts- og samordningsproblemene som det ble henvist til i svarbrevet til FJ fra samferdselsavdelingen i Nordland fylke.

Med innføringen av en direkte TogBuss-forbindelse Fauske – Tromsø forbedres potensialet for økt matning til Nordlandsbanen av reisende til og fra Troms, og i noen utstrekning også Finnmark. Sammenlignet med dagens busstilbud i korrespondanse med nattogene over Fauske, kan reisetiden med TogBuss-ekspress Fauske – Tromsø, uten bussbytte og overgangstid i Narvik, reduseres med i hvert fall 30%. Det er all grunn til å spørre hvorfor man ikke tidligere har "skreddersydd" slike langveis trafikklinjer ut fra forutsetningene for sømløse reiser?

Slike trafikklinjer krever god reisekomfort og klimavennlige løsninger. Derfor må man snarest kjøpe inn moderne langdistanse hybridbusser og intensivere innsatsene for overgang til hybriddrevne enhetstog og lok (el og batteri) på Nordlandsbanen.

Mange, også i nord, vil trolig velge å bytte ut flyet for sine langdistanse innenlandsreiser de ganger tidsfaktoren ikke var avgjørende, dersom det landverts kollektivtilbudet var bedre integrert og trimmet.

Oppfatningen er at vårt samlede nasjonale transportsystem altfor lenge har vært forvaltet av et temmelig «innelåst» byråkrati, som i liten grad motiverer til samhandling og innovasjon. Uansett hva man måtte mene framstår Jernbanereformen som en kritisk faktor. Man pusser kanskje litt på fasaden, mens helheten i systemet gradvis desimeres av oppsplitting, underfinansiering og suboptimering.

Etter samferdselsministerens seneste utspill er flere jernbaneprosjekter i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033 i faresonen. Det er ingen bra melding for utviklingen av framtidens jernbane i Norge enten man bor i nord eller sør. Valget neste år blir således avgjørende også for jernbanesektoren.