Rovviltnemnda anbefalte ei begrensa kvotejakt på gaupe i Nordland neste år, men Miljødirektoratet finner dette ikke tilrådelig.

Rovviltnemnda i region 7, Nordland, ga i høst sin anbefaling til Miljødirektoratet, om at det burde åpnes for kvotejakt i samsvar med gjeldende forvaltningsplan.

Nemnda anbefalte at det skulle gis tillatelse til felling av seks gauper, med en hunndyrkvote på tre voksne. Begrunnelsen var å balansere hensynet il bestandsvekst opp mot bestandsmålet og hensynet til tapsreduksjon.

Direktoratet har imidlertid gjennomgått bestandssituasjonen, og viser til at bestandsmålet i fylket ikke er nådd, og at en har ligget under målet i åtte av de ti siste årene.

De seks siste årene har direktoratet åpnet for kvotejakt på henholdsvis 6, 6, 13, 6, 6 og 6 dyr.

Miljødirektoratet konkluderer med at bestanden i regionen nå er lag og at det må legges opp til en forvaltning som bidrar til bestandsvekst og oppnåelse av bestandsmålet for regionen, 10 årlige familiegrupper for gaupe.

Erstatningsoppgjør for sau og rein drept av fredet rovvilt viser at tapene til gaupe har gått noe ned i regionen de siste årene, skriver Fylkesmannen på nett.