«Kampen mot klimaendringene krev at vi saman handler kraftfullt for å kutte utsleppa av klimagasser i ein global dugnad. Noreg tek ansvar. Vi skal gjøre vår del av jobben – både nasjonalt og internasjonalt»

Slik innledes Regjeringens klimamelding for 2021–2030. Så det er ikke noe tvil om at Norge må ta ansvar, og skal vi lykkes må vi alle ta ansvar og vi må begynne lokalt. Derfor har vi Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), en pådriver for at kommunene, fylkeskommunen og statlige virksomheter i Nord-Norge skal etterspørre morgendagens løsninger på de utfordringer og behov de har i dag.

Innovative anskaffelser handler om at det offentlige tar i bruk mulighetsrommet som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. LUP jobber for at det offentlige skal evne å ta ut innovasjonspotensialet hos bedriftene til det beste for innbyggerne og miljøet. For bedriftene i Nord-Norge kan løse våre største utfordringer, bare de får muligheten.

De 560 milliardene det offentlige bruker årlige på innkjøp, kan være landets kraftigste motor for innovasjon og bærekraftig omstilling. Da må imidlertid det offentlige spille på lag når de gjennomfører anbudsrunder og kjøper tjenester, og de må invitere næringslivet i mye større grad inn på banen. Det er det vi jobber for i LUP – Å spille hverandre gode.

Green is good – EU viser vei

Norge har store klimaambisjoner. EUs ambisjoner er massive. Heldigvis er Norge en del av EUs klimasamarbeid. For gjennom Green Deal gjør de det klart at det å satse grønt og smart skal premieres. Insentivene for å satse på ny og mer bærekraftige løsninger har aldri vært større. Noen må imidlertid gripe sjansen, søke forsknings- og utviklingsmidler og ikke minst svare på de stadig strengere kravene som stilles gjennom nytt europeisk regelverk.

EUs mål om 50 % reduksjon i klimautslipp innen 2030 gjør seg ikke selv, men de som bidrar vil premieres. Dette åpner for grønn innovasjon og konkurransekraft for dem som tør å være framoverlent og satse.

Bedriftene må få frihet

Anskaffelsesregelverket kan oppleves som rigid og kommuner som konservative. Det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Dette er alle unnskyldninger for hvorfor offentlige anskaffelser ikke benyttes oftere til innovasjon.

Vi tror mye handler om kompetanse og vilje til å tenke nytt. Og i mange tilfeller er det rom for å benytte seg av innovative anskaffelsesprosesser framfor tradisjonelle prosesser. Potensialet er enormt, og bedriftene trenger offentlige oppdragsgivere som tillater dem å tenke nytt.

Innovative anskaffelser handler nemlig om å løse gamle problemer på nye og bedre måter. Om å beskrive behov, framfor konkrete krav til løsning. Det handler om å tillate bedriftene å løse oppdragene smartere og grønnere. Mer bærekraftig. Det handler også om å skape nye jobber, (eksport) verdier og kompetanse for framtiden. For bedriftene ser ikke landegrenser, eller grenser for innovasjon.

Derfor må vi gå fra å snakke om offentlige anskaffelser, til å snakke om innovative anskaffelser. Det holder nemlig ikke å gjøre alt som før, men litt grønnere. Vi må også gjøre det smartere. Vi må løse de samme gamle oppgavene, men med nye, smartere og mer bærekraftige løsninger. Da trenger bedriftene frihet til å tenke utenfor boksen.

Mange gode eksempler – for få fra nord

Det finnes heldigvis mange gode eksempler. Smart energibruk og lagring av solenergi, fossilfri og utslippsfri byggeplass, miljøvennlig renovasjonstjeneste, utslippsfrie ferger, energiutnyttelse av biogass og mange flere.

Det er gjennomført over 200 innovative anskaffelser, men nesten ingen i nord. Vi ønsker derfor å utfordre og hjelpe kommunene i Nord-Norge til å gjøre de riktige valgene, tenke litt annerledes, og på den måten bidra til mer innovasjonsrettede anskaffelser til det beste for kommunene, innbyggerne og bedriftene. Og ikke minst klimaet. Aller helst med bedrifter fra nord.

Mål om et bedre liv

Når alt kommer til alt, handler innovasjon om å gjøre livet bedre. For oss alle. Det er det vi jobber for. Vi er innovasjonspådrivere, og skal være det offentliges beste venn når viktige tjenester skal ut på anbud. Vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker å utfordre dagens løsninger og metoder. Vi ønsker å innovere for å bygge en bru mellom de utforingene vi nå står i, og til den framtiden vi ønsker.

Vi ønsker å ta ansvar.