Tror det beste man kan si om fylkesråd for samferdsel Bent Joacim Bentzen når han vrir på sannheten om økning av fergetakstene i Nordland, er at han har selektiv hukommelse. Den enorme fergetakstøkningen ble gjennomført av fylkesrådet i Nordland. Folkeopprøret og gul-vest aksjonen langs kysten, var rettet mot dem. I stedet for å sette penger på bok, burde de nå bruke noe av dette til ytterligere fergetakstreduksjon.

Les her: Nå settes fergeprisene ned

Nordland har de høyeste fergetakstene i landet og dette er skapt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og SV i Nordland. Det er ikke til å komme bort fra, siden de sitter med den politiske makten. 1. juli skal fergetakstene senkes med 25 % over hele landet etter at FrP og regjeringen er blitt enig om revidert nasjonalbudsjett.

Før prisreduksjonen hadde Nordland en takst på mellom 30-60% over makstaket som er satt i riksregulativet. Dette store prisavviket i forhold til resten av landet, vil fortsette etter 1. juli.

Høyres fylkestingsgruppe har foreslått to ganger i 2020 å sette ned fergeprisene. I februar 2021 inviterte vi på nytt til å halvere fergeprisene med virkning fra 1.mai i år. Dette ble underkjent av fylkesordfører og saken ble avvist. Når fylkesrådet i Nordland ikke tar politisk ansvar, er det derfor gledelig at regjeringen er blitt enig med FrP i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 179 millioner kroner til reduserte ferjetakster med 25% i første omgang. Regjeringen har ikke foreslått å pålegge Nordland fylkeskommune å redusere billettprisene. Siden kompensasjonen fordeles som en del av rammetilskuddet, kan staten heller ikke stille krav til hvordan midlene brukes. Men det er gledelig at fylkesrådet i Nordland følger opp intensjonen med bevilgningen fra regjeringen.

Nordland fylkeskommunen har svært god råd og fylkesrådet i Nordland kan uten problemer redusere fergeprisene ned til halv pris. Tilleggsreduksjonen ut over regjeringens, vil koste dem årlig ca. 38 millioner. Overskuddet har over mange år vært på 400 millioner. Pengene på bok har doblet seg de siste syv årene, til svimlende 1 mrd. kroner. I tillegg gikk fylkesrådet i februar ut med en pressemelding om at de gikk med 212 millioner kroner ekstra i overskudd utover det store overskuddet de allerede hadde beregnet. Dette viser at Nordland fylkeskommune har meget god råd.

Mange er avhengige av ferje for å reise til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Regjeringen arbeider derfor med sikte på å redusere ferjetakstene ytterligere i løpet av kommende stortingsperiode, Statens vegvesen har fått i oppdrag å gå gjennom takst- og rabattsystemer for riksvegferjedriften. Resultater fra dette arbeidet vil stå sentralt i utforming av fremtidige regler for takster. I den sammenhengen vil det blant annet bli vurdert hvordan det best kan tas hensyn til de som reiser mye.