Gå til sidens hovedinnhold

Frykter rasering av kompetansemiljøet i regionen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi leser på an.no 9. mars om sluttrapporten fra KS Konsulent hvor det anbefales å slå sammen administrative tjenester for flere videregående skoler i fylket, herunder Knut Hamsun videregående skole. Rapporten er bestilt fra fylkestinget i Nordland.

Det er et moment som tilsynelatende ikke vektlegges så langt i denne utredningen, og som vi herved oppfordrer både fylkespolitikere og fylkesadministrasjon å ta med i det videre utredningsarbeidet, nemlig de samfunnsøkonomiske konsekvensene i de berørte regioner, herunder konsekvensene for det øvrige næringsliv. Næringslivet og kommunale næringsetater bør være høringsparter i prosessen. Hvis ikke vil man miste viktige perspektiver og fatte beslutninger uten å se de reelle konsekvensene.

En videregående skole er uten tvil en viktig kompetansearbeidsplass i kommunen hvor skolen er tilhørende, og i regionen rundt. Dette både som følge av skolens ansatte og deres kompetanse, som tilfører området perspektiver og viktige ressurspersoner. Men også i kraft av å være en betydelig arbeidsplass med en leder (rektor) som er opptatt av lokalmiljøet og omkringliggende tilbud og næringsaktører, siden denne lederen skal sikre nødvendig rekruttering av nye ansatte til skolen og beholde sine eksisterende ansatte lengst mulig. Med en leder (rektor) plassert flere timers kjøring unna skolen vil man uten tvil miste svært mye av dette perspektivet, og ikke minst den lokale kjennskapen til forholdene lokalt. Det vil også bli langt vanskeligere for lederen (rektor) å være aktiv i ulike samarbeidsgrupperinger og næringsmøter blant lokalt næringsliv, rett og slett fordi avstand, lite lokalkunnskap og lang reisevei vil være en hindring.

I distriktet betyr rekruttering utenbygds fra ofte behov for å finne jobb også til partner. Man er således avhengig av at det fins flere andre arbeidsplasser lokalt, slik at begge parter kan finne seg en arbeidsgiver. Dette er en sårbar balanse i distriktet. I tillegg er det en gang slik at for å lokke noen til å flytte til distriktet er det en stor fordel om det fins en alternativ arbeidsplass til den ene du velger først. Tenk om du ikke trives der, eller etter noen år har lyst å bytte beite? Hvis det bare er en eneste aktuell arbeidsgiver for din kompetanse er det litt mindre sannsynlighet for at du tar spranget og flytter dit. Ved å ta fra Knut Hamsun videregående skole deres administrative tjenester som eksempelvis HR, budsjett, lønn og regnskap, IKT og kontor/resepsjon vil det uomtvistelig ha en negativ konsekvens for øvrig næringsliv sitt rekrutteringsarbeid!

Vi frykter konsekvensene av de anbefalinger som er gitt fra KS Konsulent. Besparelsene for Nordland fylke på snaue 5 millioner kroner kan etter vår mening på ingen måte veie opp for de negative konsekvenser et slikt kutt vil gi for lokalt næringsliv.

I Nord-Salten drives det stor verdiskapning, og vi har store veletablerte næringsaktører innenfor framtidsnæringene i Norge. Nord-Salten Kraft og flere av de øvrige store næringsaktørene lokalt er eksportbedrifter som storsamfunnet er helt avhengige av etter oljealderen. Fylkeskommunen må ta inn over seg hvilke utfordringer og muligheter man har i Nordland. Både Nord-Salten Kraft og andre bedrifter i Nord-Salten trenger hele samfunn rundt oss for å være attraktive arbeidsgivere som kan tilby attraktive arbeidsplasser. Derfor håper vi at Nordland fylkeskommune vil bidra til å legge forholdene til rette for næringslivet, og ikke rive bort viktige deler av vårt lokalsamfunns skjøre fundament.

Kommentarer til denne saken