Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens helse- og omsorgstjenester i Sørfold

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

30. november blir en viktig dag for Sørfolds innbyggere. Da skal kommunestyret stake ut kursen for fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Konsulent Ingvar Rolstad og arbeidsgruppene har gjort en grundig og kompetent jobb med det nye forslaget til helse- og omsorgsplan (omtalt i Saltenposten 17. oktober). Det viser hvordan vi må ruste fremtidens tjenester i Sørfold, og bekrefter konklusjonene i tidligere rapporter:

– Dagens drift med to sykehjem er for kostnadskrevende.
– Dagens institusjonsbygg er slitte og upraktiske.

Dagens løsninger er delvis belastende for brukere, ansatte og pårørende, og er ikke økonomisk bærekraftige. Dette gjør samlokalisering av kommunens institusjonsomsorg helt nødvendig.

Sørfold Arbeiderparti mener et nytt helsehus for somatikk, demens og ØHD (Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser) på Straumen ikke bare vil sikre økonomisk forsvarlig og langsiktig drift, men enda viktigere gi:

– Moderne lokaler med rom for ny velferdsteknologi, universell utforming og enerom og egne bad for alle pasienter.

– Forhold som er dimensjonert for å løse pleiebehovet til pasienter med sammensatte helseutfordringer.

– Forutsigbare arbeidsforhold, attraktive arbeidsplasser, solide fagmiljøer og redusert bruk av deltidsstillinger.

– Nærhet til legekontor, fysioterapi og andre kommunale tjenester.

– Spesielt en styrking av demensomsorgen, som får tilpassede lokaler.

Velferdsteknologi har blitt et viktig tema når omsorgstjenester diskuteres. Vi mener kommunen bør ligge i front på å ta i bruk de mulighetene slik teknologi gir både på institusjon og hjemme hos folk. Effektiv bruk av velferdsteknologi vil frigjøre tid fra administrative oppgaver, skape bedre samhandling innenfor tjenestene og mulighet til å prioritere og ivareta brukerne enda bedre. Å installere slik teknologi i dagens institusjoner vil medføre store ombygginger og kolossalt kostnadskrevende prosjekter, som ikke er hensiktsmessige.

I tillegg til de tydelige signalene om samlokalisering av institusjonene, sier planforslaget at våre eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Sørfold Arbeiderparti ønsker å styrke hjemmetjenesten slik at den kan sette av mer tid til hver enkelt bruker uavhengig av bosted. Dagtilbudet for demente hjemmeboende må også styrkes for å bidra til en mer meningsfylt hverdag og være et tilstrekkelig avlastningstilbud for nær familie. Samtidig skal kommunen tilby omsorgsboliger til de som ikke lenger kan bo i eget hjem.

Gjennom å satse helhetlig på de eldre, vil vi bli i stand til å satse mer målrettet på de unge. En omorganisering av helse- og omsorgstjenestene skal også komme barn og ungdom til gode. Det er viktig med tilgjengelige helsesykepleiere og apparatet rundt ungdom må styrkes. Sørfold Arbeiderparti mener at samarbeidet mellom skolesektoren og helsesektoren er en nøkkel for å håndtere disse utfordringene.

Det blir viktig i årene fremover å bygge ut kompetansen i kommunens helse- og omsorgstilbud. Vi ønsker et fortsatt velfungerende legekontor med god legedekning og en stabil og robust tjeneste. Kommunepsykolog, kreftsykepleier og spesialsykepleier innen rus/psykiatri er viktige stillinger kommunen må videreføre.

Sørfold Arbeiderparti stiller seg bak forslaget til ny helse- og omsorgsplan. I dagens politiske bilde finnes det en fare for at offentlige tilskuddsmidler til små kommuner som Sørfold vil bli redusert eller falle helt bort, og vi mener derfor det nå er på tide å sikre alle kommunens innbyggere et trygt tilbud her også for fremtiden.

Kommentarer til denne saken