Endelig er vi klare til å vise frem hvordan Bodø kommune ser for seg videre byutvikling på dagens lufthavnsområde de neste 100 årene etter at ny lufthavn er åpnet. Her skal det bygges en bydel med store klima- og miljøambisjoner.

Dette er områder som ikke bare skal ta størsteparten av veksten for Bodø i lang tid, men store areal som skal fylles med mye aktivitet som skal være med å gi de nye byområdene sin identitet.

Utvikling av byområder fra bunnen av gir unike muligheter til å tenke nytt og ambisiøst. Den nye bydelen skal være pilot og bli en ledestjerne for hvordan vi skal utvikle byen vår i fremtiden. Gjennom et overordnet miljøprogram krever vi at Hernes bygges med nabolag med null utslipp, og der bygg og byområder samarbeider om sin produksjon og bruk av energi. Gjenbruk av bygg, infrastruktur og masser på området skal også etterstrebes.

Det er viktig at de nye byområdene som bygges på lufthavnområdet er tett koblet med dagens byområder. Bydelen Hernes skal ikke bli et avkoblet bysamfunn liggende for seg selv, men være en naturlig byutvidelse sør for Olav Vs gate med gode forbindelser til Bodø sentrum.

Rett sør for Olav Vs gate avsettes størstedelen av arealene til kompakte byområder hvor alle byfunksjoner er velkomne i tett nærhet til hverandre. Her ser vi for oss nabolag som inneholder mange former for boliger, arbeidsplasser, handel, skole, parker, barnehage og sosiale møteplasser, og der mest mulig av de dagligdagse gjøremålene ligger i gangavstand til der man bor.

Ved å knytte daglige gjøremål tettere sammen, ja, til og med i samme bygg, minker behovet for bil i hverdagen. Redusert parkeringsareal gir mer plass mellom bygg til gode møteplasser, grøntområder og trafikksikre gangveier. Skulle man ha behov for å flytte seg lengre, skal nærmeste kollektivstopp eller punkt for deleordninger for bil og sykkel, ikke være langt unna.

Dette er helt i tråd med nasjonale mål om å stoppe veksten i bruk av personbiler, og at all trafikkvekst skal tas av gange, sykkel og kollektiv. Det betyr at vi må planlegge fremtidens byområder på en annen måte, og gjøre det så lett som mulig for innbyggerne i Bodø å velge å gå, sykle eller ta buss. Sykkelveier trenger for eksempel ikke nødvendigvis gå tett på kjøreveien, men kanskje være mer attraktive hvis de ligger i grønnstrukturen.

Grønnstrukturen vil få en enda viktigere rolle i fremtidens byområder som følge av klimaendringer med mer, og mer intense, nedbørsmengder. I tillegg til å være sentrale områder for friluftsliv, uteopphold og naturmangfold, skal de grønne områdene brukes til å håndtere og lede overvannet på en god måte tilbake til sjøen. Derfor velger vi å kalle disse områdene for blågrønne strukturer. Mellom de blågrønne områdene er det foreslått korridorer som skal koble dem sammen, og samtidig skape grøntkorridorer fra eksisterende byområder og gjennom bydelen. Dette vil gjøre det lettere å komme seg fra Vestbyen til Bodøsjøen. Bra for folk og bra for naturmangfoldet.

Innenfor de store blågrønne områdene som foreslås, finner vi det meste av Forsvarets bygg, anlegg, hangarer, sheltere med mer som er bygd opp igjennom tiden, og som bærer med seg mye av Bodøs historie som hovedbase for kampfly. Planforslaget for Hernes tillater ingen nye bygg i disse områdene, men legger til rette for at bygg og anlegg kan gjenbrukes til andre formål, og samtidig som man tar vare på det tidligere kulturmiljøet. Hva med å bruke en shelter til kafé eller tennisbane? Kun fantasien setter grenser.

Når ny lufthavn åpner, foreslår vi å starte byutviklingen omkring dagens lufthavnterminal. Dette er et område som lettere kan kobles sammen med eksisterende by- og boligområder, og er allerede betjent med kollektivtrafikk. Terminalbygget og kontrolltårnet skal bestå, og bli sentrale bygg i bydelens første byområde. Når dette første delområdet er bygd ut, vil man vurdere om de neste byområdene skal utvikles vestover eller østover.

Forslag til arealplan for Hernes ligger nå ute til høring, og det inviteres til digitalt folkemøte 25. januar kl. 19:00. Her kan man få vite mer om planleggingen, og stille spørsmål og komme med kommentarer.