Det rapporteres fra fjellet om et nytt bunnår for rype og skogsfugl over store deler av landet. Færre fugler, få og små kull, men likevel er jakta i gang. Forstå det den som kan!

Kaldværet på forsommeren i hekketida var ugunstig for rypa og etter klekking ble det mindre med insekter til kyllingene. Da også smågnagerne ble redusert ut på sommeren, ble det flere rovdyr som jaktet på rypene. I 2015 kom begge våre rypearter, både fjellrype og lirype på Rødlista. Dette fordi bestanden var ca. halvert siden først på 2000-tallet. Jakt på rødlista fugler er ikke bærekraftig forvaltning!

Vi vet at bestanden av sjøfugler stuper. Fuglene i kulturlandskapet er også sterkt redusert, men også fuglene i fjellet har gått tilbake. Norsk Ornitologisk Forening regner at ca. 421 millioner fugler er blitt borte fra den europeiske faunaen på 30 år! Skogsfuglbestanden er også svak. Tiur og røy tas fra alle hold - spillplasser og leveområder i gammelskog er snauhogd og ødelagt. Kraftlinjer og rovvilt høster heile tida. Den unødvendige jakta kommer på toppen av dette. Ryper og skogsfugl er nøkkelarter i naturen, - andre sjeldne og sårbare arter er avhengige av dem for å overleve, f.eks. jaktfalk, kongeørn og snøugle.

Naturmangfoldlovens § 16 slår fast at: «Høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.» På rødlista arter eksisterer det ikke noe høstingsverdig overskudd! Utlendinger rister på hodet når de hører at det er jakt også i nasjonalparkene i Norge. Parkene er oppretta for å ta vare på vakker og uberørt natur med dens plante- og dyreliv! Utlendingene rister enda mer på hodet når vi forteller dem at det er pengene som rår og at det ikke tas hensyn til Naturmangfoldloven.

FNs Naturpanel la tidligere i år fram en rapport som tegner et dystert bilde av naturens tilstand. De påpeker betydningen av å ta vare på naturen og artsrikdommen. Konklusjonen er klar! Avslutt jakta på rype og skogsfugl og fred småviltet for minst 10 år! Jegere: Legg vekk børsa og bruk heller kikkert og zoomkamera – kall det gjerne «fjellets fang og slipp». Det er artig og spennende å ta bilder av fugler og dyr på god avstand uten å forstyrre. Følelsen er ubeskrivelig god i kropp og sjel når en får nyte LIVET i skog og mark.