Den 15. august 2022 la Ytringsfrihetskommisjonen fram sin NOU «En åpen og opplyst offentlig samtale». Kommisjonen fremmer flere politiserende anbefalinger som bidrar til at avstamningspolitikken kan få endra bedre vekstforhold. Mer om dette lenger nede i innlegget.

I norsk innen- og utenrikspolitikk er man blindt forelsket i ILO-konvensjon 169 og i ordet urfolk. Konvensjonen skal hjelpe marginaliserte innfødte som lever i stammesamfunn – indigenous and tribal peoples. Hvor i Norge lever det innfødte stammefolk, «urfolk»?

En uavhengig utredning om parolen urfolk må komme. Å sammenholde nedenstående virkelighetsbeskrivelser bør være en tilstrekkelig begrunnelse for en «urfolksutredning» nu!

Verdensbankens FAKTA om indigenous peoples:

«Det er til sammen ca. 476 millioner urfolk i verden. Selv om de utgjør 6 % av den globale befolkning, utgjør de ca. 19 % av de ekstreme fattige. Urfolks levealder er opptil 20 år lavere enn forventet levealder for ikke-urfolk verden over».

Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheters (NIM) FAKTA om indigenous peoples:

1: Rapporten «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder»: «Omtrent 370 millioner mennesker, i ca. 70 land, tilhører urfolk. Urfolk utgjør ca. 5 % av verdens befolkning. Det finnes flere enn 5000 forskjellige urfolkssamfunn i verden. Ifølge FN er urfolk utsatt for mer alvorlige brudd på menneskerettighetene i dag enn for 10 år siden. (Kilde: International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)».

2: Rapporten «Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge»: «I dag er samene en del av det moderne samfunnet, bor i byer og finnes i alle yrker.».

Den samiske avisa Ságats FAKTA om indigenous peoples:

«(...) Sammenlignet med de fleste andre urfolk, lever samene i Norge et luksusliv, både materielt og med hensyn til menneskelige rettigheter. De store samiske kampsakenes tid er forbi, og samefolket i vårt land fremstår like livstrette som alle andre søkkrike og overmette nordmenn (...)».

Nordkalottfolkets FAKTA om indigenous peoples:

«En diskusjon om verdens urfolk er viktigere å diskutere, enn situasjonen for samer i Norge». Partiet har tatt til orde for en gjennomgang av ILO konvensjonen 169.

FAKTA i boken «Den samiske medborgeren» om indigenous peoples (forskere UiB og UiO): «De som definerer seg som samer, er tungt integrert i det norske samfunnet og deltar som fullverdige medborgere, enten de er registrert i Sametingets valgmanntall eller ikke».

Fjorårets endring av sameloven gir forrang til reindriften og særrettigheter til «urfolk» også utenfor «de tradisjonelle samiske områder». 40 % av landet vil være «beyond the point of no return» hvis pkt. 1–5 nedenfor innfris. Det grenseoverskridende etnokratiske parallellsamfunnet – delstat? – Sápmi vil da være en institusjonalisert realitet:

1. NIM rapport av april 2022 om «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder».

2. Minerallovutvalget la fram sin utredning «Ny minerallov» nylig. I mandatet skriver Solberg-regjeringen: «Utvalget skal foreslå minst en mulig løsning for urfolksvederlag som gir samene en del i nytteverdien knyttet til mineralvirksomhet i det tradisjonelle samiske området». Utvalget gjør jobben og foreslår urfolksvederlag til reineierne og Sametinget.

3. Nordisk samekonvensjon om selvbestemmelse for «urfolk», selvstyre, råderett over land og vann, vetorett til sametingene, ligger nu på bordet.

4. Stortingsrepresentanter fra Ap, H, Rødt, V, KrF, Sp og MDG foreslår at samene som ett folk og Norges urfolk skrives inn i §108 i grunnloven. (Ingen representanter fra Nord-Trøndelag og Nord-Norge er blant forslagsstillerne).

5. Ytringsfrihetskommisjonen fører ikke bevis for at samer er urfolk, men sier at «Samene har status som urfolk». Å etablere «et fellessamisk medieselskap som samer selv bestemmer over, og som er uavhengig», omtales av kommisjonen som anbefaler at «NRK Sápmis eierskap og uavhengighet» utredes. Kommisjonen anbefaler også «å løfte synligheten til, samt kunnskapen og informasjon om, det samiske i grunnskoleutdanningen i hele Norge». Denne invitasjonen vil Samerådet ikke takke nei til. Kommisjonen anbefaler en «handlingsplan mot diskriminering av samer». Vil planen føre til at den offentlige samtalen om avstam-næringspolitikken blir åpen og opplyst? Med berøringsangsten og elefanten fortsatt i rommet, neppe.

«Høyre vil mot 2030 bidra til å videreutvikle Sametingets virksomhet» lover partiet, men til NRK Sápmi sa statsministerkandidat Erna Solberg 20. mai 2013 nei til økt makt til Sametinget. NRK Sápmi redaksjonelt: «Solberg vil ikke love mer penger til Sametingets oppgaver hvis Høyre kommer inn i regjeringskontorene etter høstens valg».

Det ble mer makt og penger til Sametinget, og over en fordobling til «samisk forskning» i 8-års perioden. Og enda mer blir det hvis punktene 1–5 blir innfridd. Virkeligheten gjenspeiles i overskriften på dette innlegget hvis Stortinget ikke setter en stopper for avstamningspolitikken.