Jeg synes forventningene som kommer fram fra sametinget er kjempefine og gir visjoner for Bodø som et senter i et område med mange samiske språk og kulturuttrykk.
Jeg savner likevel en brodd mot den raseringa av naturområder/beiteområder som Bodø kommune står bak i form av vedtak om hyttebygging på Kvalnes, , midt i beiteområder for rein og sau. Det er ikke bare vindkraften som er en trussel, også hyttebygging vil gi ugjendrivelige skader for den samiske måten å drive matproduksjon på. Økt aktivitet fra mennesker vil fortrenge sau og rein.
Det tas biter, litt her og litt der, i de tradisjonelle områdene for beite. Bodømarka , som beiteområde er i ferd med å ødelegges rett å slett på grunn av mye trafikk av folk og hunder.
Beiteområdene er vidstrakte og berører ofte mange kommuner. Kommunene har mye de skal ha sagt i disse sakene. Det er lite overordnet styring fra fylke og stat. Kommunene tar fra forskjellige kanter av områdene. Rana kommune har vedtatt å ta en stor bit i Nasafjell til gruveområde de samme reindriftsutøverne berøres i Bodø.
Bodø burde konfronteres med at den biten de ønsker å ta på Kvalnes hører med i dette bildet.
Samisk er ikke bare språk, samisk er også en måte å leve på.
Dette livet kan ikke skilles fra språk og kultur . Bodø kommune burde være en aktiv pådriver for samisk kultur ved å gå tilbake på vedtaket og opprettholde områdene på Kvalnes som beite.