Den nå 24 år gamle kvinnen ble varetektsfengslet første gang i oktober 2017. Siden har hun tilbrakt mer enn 200 dager i fengsel, og drøyt 100 dager på psykiatriens sikkerhetsposter. I politiets varetekt.

Men etter å ha vært i Tromsø for rettspsykiatrisk vurdering i store deler av februar, ble hun innlagt på tvungent psykisk helsevern i Bodø tidlig i mars. Samtidig ble hun løslatt fra politiets side.

– Basert på opplysninger om at hun ivaretas av helse, bekrefter politiadvokat Line Finsås Einrem.

Mangler tillit

Av historien til Mia, som Avisa Nordland fortalte i en omfattende reportasje i slutten av februar, går det fram at kvinnen tidligere har hatt en rekke akuttinnleggelser i psykiatrien, uten at fagfolk har sett det formålstjenlig med innleggelse over tid.

Etter observasjoner gjort under oppholdet hennes i Tromsø, er denne oppfatningen endret. Nå er Mia innlagt etter lov om tvungent psykisk helsevern.

Tidligere opphold ved sikkerhetsenheten i Bodø, har vært rene varetektssurrogat, hvor hun ikke har fått behandling. Det får hun heller ikke nå, ifølge advokat Gunhild Vehusheia og verge Kjersti Kvalvik.

De forteller at Mia opplever nødvendige tillit mellom pasient og behandlere som fraværende.

– Det er ingen god situasjon for henne å være på sikkerhetsposten i Bodø, sier Vehusheia.

Nordlandssykehuset svarer lenger ned i saken.

Ikke forespurt

Advokaten reagerer også kraftig på at den forhåndsberammede saken i Alstahaug er avlyst. Det har skjedd et skifte av domstol, fra Alstahaug tingrett til Salten tingrett. Med den konsekvens at straffesaken mot Mia, som var forhåndsberammet til starten av mai, nå er utsatt på ubestemt tid.

– Flyttingen gjort av hensyn til tiltalte, og den ivaretakelsen hun får av helsevesenet, sier politiadvokat Finsås Einrem.

– Dette har skjedd uten at min klient, hennes verge eller jeg selv har blitt forespurt. Mia har aldri sagt at hun ønsket flytting av domstol, sier Vehusheia.

Forklaringen hun har fått fra politiadvokaten, er at initiativet til å flytte saken er basert på tilbakemeldinger som politiet har fått fra Mias ansvarlige overlege. Vedkommende skal ha gitt uttrykk for at det ville være uheldig å gjennomføre en rettssak i Mosjøen.

Hos Nordlandssykehuset avviser man å ha frarådet rettssak på Helgeland (se lenger ned i saken).

Advokaten er klinkende klar på at avlysning av den forhåndsberammede saken ikke er til beste for hennes klient.

– En utsettelse var det verste som kunne skje for Mia nå.

Høyesterett

I de siste fengslingskjennelsene vedrørende Mia, har fare for oversoning vært tema. Altså hvorvidt tiden i varetekt kan overskride normalt straffenivå for hva siktelse eller tiltale går på.

Vurdert i forhold til rettssak tidlig i mai, kom Hålogaland lagmannsrett sist til at slik fare ikke forelå. Vehusheia var uenig, og forsøkte å få kjennelsen prøvd for ytterligere en rettsinstans. Men Høyesteretts ankeutvalg forkastet anken.

Nå som Mia er tvangsinnlagt i stedet for å sitte varetektsfengslet, gjør ikke lenger faren for oversoning hennes sak aktuell for forhåndsberamming sett fra politiets ståsted.

– Ny forhåndsberamming er ikke vurdert på dette tidspunkt. Vi venter på at etterforskningen kan ferdigstilles. Så vil saken bli oversendt Salten tingrett, sier politiadvokat Finsås Einrem.

– Min oppfatning er at man lener seg tilbake på at Mia ikke lenger er i varetekt, sier Vehusheia.

(Saken fortsetter under bildet)

– Svært tungt

Hvor lang tid det vil ta før saken kommer for retten, er vanskelig å si eksakt.

– Forhåpentlig ikke så lenge. Vi venter på en rapport fra en ekstern aktør (den sakkyndige vurderingen, vår anm.), som vi er helt avhengig av for å gjøre en vurdering av tiltalespørsmålet. Etterforskningen er i hovedsak ferdig. Og så vil det bli statsadvokatembetet som tar ut endelig tiltale. Vi håper saken blir berammet så fort som mulig, sier politiadvokaten.

Det håper også forsvareren, som mener det har tatt for lang tid å komme hit man er nå.

– Mia vil bli ferdig med saken. Det er svært tungt å ha den hengende over seg.

Tvangsinnleggelsen har ikke gjort dagene lettere, selv om det er nå er helse, og ikke kriminalomsorg som har ansvaret for henne, ifølge Vehusheia.

Kontrollkommisjonen

Advokaten forteller at hennes klient tilbringer nå mesteparten av døgnet for seg selv, og poengterer at man ved sikkerhetsposten i Bodø per nå ikke er i posisjon til å gi Mia behandling.

– Mia opplever at Nordlandssykehuset har en oppfatning av henne som vanskelig, og ikke som syk. Hun opplever at de ikke ønsker å hjelpe, og at de ikke tror hun ønsker å få hjelp, forklarer Vehusheia.

Hun har nå klaget vedtaket om tvangsinnleggelse inn for sykehusets kontrollkommisjon, som har som oppgave å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med psykisk helsevern.

– I Tromsø hadde man en helt annen tilnærming til henne som menneske og pasient.

Mia ønsker seg tilbake, og er ifølge advokaten innstilt på å søke frivillig behandling i Tromsø dersom kontrollkommisjonen opphever tvangsvedtaket, når klagen behandles onsdag.

– Frykter dere ikke ny varetektsfengsling?

– Jo. Derfor vil jeg søke å avklare dette med påtalemyndigheten innen kontrollkommisjonens møte. Men Mia vil heller tilbake til Bredtveit fengsel enn å være på sikkerhetsposten i Bodø.

(Saken fortsetter under bildet)

– Har ikke bedt om flytting av saken

Også ved Sikkerhetsenheten ønsker man en snarlig avklaring.

– Vi har ikke hatt noen innvirkning eller synspunkt på flyttingen av rettssaken. Det får stå for advokatens regning. Jeg har ikke hørt om dette før, sier psykiatrispesialist Knut Kjerpeseth ved Sikkerhetsenheten hos Nordlandssykehuset.

Han avviser at det av behandlingshensyn vil være vanskelig for pasienten å gjennomføre en rettssak på Helgeland.

– Vi forholder oss til hva retten avgjør.

Når det gjelder tillitsforholdet som «Mia» opplever som manglende, understreker han at man ønsker å hjelpe, men at kommunikasjon har vært vanskelig.

Kjerpeseth poengterer videre at man ikke kan gå inn i et langvarig behandlingsopplegg så lenge man ikke vet hvor lenge en pasient blir værende. Og at en avklaring er ønskelig – også fra sykehusets side.

– Hva er årsaken til man ikke har sett det nødvendig å legge inn «Mia» på tvang tidligere?

– Rettspsykiaterne har tidligere konkludert med at hun ikke var strafferettslig utilregnelig. Nye sakkyndige har vurdert annerledes.

Politiets anbefaling

Politiadvokat Line Finsås Einrem sier det er politiet som har anbefalt flytting av rettssaken. Basert på en konkret vurdering av alle opplysninger i saken.

– Det er politiet, basert på en helhetsvurdering av all informasjon som er mottatt samt egen vurdering av Mias behov og det tilbud som kunne gis i Mosjøen, som har anbefalt tingretten at saken blir flyttet. Tingretten har så gjort sine vurderinger basert på den tilbakemelding som ble gitt.

Politiadvokaten uttaler videre at hun er ikke sikker på hva som menes med påstanden om at man «lener seg tilbake» på at siktede ikke lenger er i varetekt.

– Politiet fortsetter oppfølging av saken og etterforskning av den på samme måte som om siktede hadde vært varetektsfengslet, her har det ikke skjedd noen endringer, sier Finsås Einrem.

Dette er Mia-saken

* Den nå 24 år gamle kvinnen ble varetektsfengslet første gang i oktober 2017, siktet for angrep med kniv på to sykepleiere.

* Foruten mer enn 200 dager i fengsel, har hun tilbrakt 182 dager i privat helseinstitusjon, og drøyt 100 dager på psykiatriens sikkerhetsposter.

* En siktelse på to forhold er på denne tiden blitt til en seks punkter lang tiltale.

* Fengslene har registrert 41 forsøk på selvskading og selvmord. Sikkerhetscelle og belteseng er gjentatte ganger blitt brukt.

AN publiserte historien om "Mia" 23. februar.