Jeg mener at Fauske kommune har alt å vinne på å komme til gode, brede og helst enstemmige beslutninger på dyre prosjekter og langsiktige planer. Vi må rydde i prosessene våre, bygge tillit og samarbeide bedre over hele fjøla. Vi har faktisk ikke råd til å henge oss opp i posisjon/opposisjon, høyre eller venstre.

Hvordan kan vi rydde i prosessene våre? Og hvorfor?

Jeg har noen tanker om hva vi kan strekke oss etter;

- Vi sørger for at alle innspill, kommentarer og dokumenter ligger offentlig ute i god tid før møtet finner sted. Det er tillitsskapende.

- Vi har folkemøter om alle saker som får viktige konsekvenser for Fauskes befolkning, og vi haster ikke gjennom vedtakene før vi har tenkt oss nøye om.

- Ingen saker skal hastes gjennom, fordi det kan gi grobunn til tanker om at saken ikke tåler dagens lys.

- Vi lar alle komme til orde før vi avgjør en viktig sak.

- Før vi velger noen til utvalg, vurderer vi hvor ofte den folkevalgte vil kunne komme til å bli inhabil i saker h*n skal behandle. Det vil si at vi følger rådene til Etikkutvalget i Kommunesektorens organisasjon (KS).

- Målet til posisjon og opposisjon bør til enhver tid være å sikre bredest mulig flertall for et prosjekt. Dersom posisjonen har et flertall på kun 50,1 prosent, vet vi at det er en fare for at det kan bli veldig dyrt med reversering av prosjektet etter neste valg. Vi vet også at vi risikerer å ta en beslutning som det ikke er støtte i hos Fauskes befolkning.

- Som hovedregel bør reversering unngås. Det som er for dyrt i dag kan ellers bli enda dyrere.

- Vi diskuterer til vi er ferdige, legger frem våre argumenter på en enkel og forståelig måte, vi prater ikke for lenge, og vi lar alle slippe til.

- Vi prøver å ta hverandres uttalelser i beste mening, vi tør å rose hverandre når gode ideer kommer på bordet, og lytter til andre på områder der vi selv ikke er eksperter.

- Ingen klubbes ned før alle har fått sin stemme hørt på tilstrekkelig vis, og heller ikke før viktige sider av en sak er kommet frem.

- Vi søker å diskutere sak og ikke person. Hersketeknikker og personangrep er vi for gode til, både i møter, sosiale media, og i tradisjonelle media.

- Vi skriver ikke under på hemmelige avtaler som varer over halvår. Da slipper vi å miste tillit. Dette gjør det også lettere å sikre at tilstrekkelige habilitetsvurderinger tas for de som trenger hjelp til det.

- Vi jobber med nye måter å lage langsiktige planer som alle i kommunestyret kan leve med. I en annen kommune fins ordninger som brukes når de skal komme frem til viktige beslutninger. Der velger hvert parti en representant som skal delta i et tverrpolitisk utvalg, uansett valgresultat. Dette er for å sikre at de som til enhver tid har flertall også skal lytte til de som ikke har det. Disse representantene setter seg så sammen og diskuterer mulige løsninger som de så presenterer for sitt eget parti for å høre om dette kan være en mulighet. De møtes så igjen med forslag til endringer. Slik diskuterer de frem til alle partier har fått noe de kan leve med. På denne måten har de blant annet fått til enstemmig vedtatt skolebruksplan og helsebehovsplan som gjelder for 10 år. Og planen følges opp. På denne måten blir tjenestene stabile og robuste uansett valgresultat.

- Vi er enige om at en enstemmig plan er en økonomisk bærekraftig plan.

- Vi følger opp og sikrer at planene våre blir gjennomført.

- Når vi gjør feil, så innrømmer vi det. Og om vi ikke klarer å innrømme det, så lærer vi i hvert fall av feilen og endrer måten vi jobber på.

Tenk om vi kunne fått til mer av dette fremover. Kanskje bildet av Fauske som Robek-jojo kan endres? Vi kan bygge tillit til hverandre i stedet for å bryte den ned. Bedre prosesser vil føre til bedre tillit til hverandre, som igjen vil føre til et bedre ordskifte, og som igjen kan føre til et godt samarbeid. Vi vet jo at når vi samarbeider og gjør hverandre gode, så finner vi alltid de beste løsningene!

Dette kalles et deliberativt demokrati. Det er den aller beste typen demokrati som jeg kan komme på for Fauske. Der vi lytter til hverandre. Selv om vi ikke kommer helt til enighet, så føler ingen seg overkjørt, fordi alle har fått sagt sitt, og kan leve greit med å ikke ha fått gjennom sin vilje.

I et slikt demokrati vil vi kunne komme til enighet om:

- på hvilken måte Fauske er i krise eller ikke,

-når vi skal ut av ROBEK for å bli værende utenfor ROBEK,

-hvordan vi kan omfordele penger,

-hvor mye vi må ta oss råd til å bruke slik at vi ikke lager oss en større økonomisk, menneskelig og befolkningsmessig smell i nær fremtid, samtidig som vi forstår at vi fortsatt er på topplisten når det gjelder gjeld per innbygger i hele Norges land.

Ryddige, gode prosesser, og bred enighet er min hjertesak. Det vil kunne prege alt vi gjør. Det vil påvirke de fleste områder for alle som bor i Fauske kommune når det gjelder helse, skole, kultur, næringsutvikling, eldreomsorg, rusomsorg, arbeidsliv, barnehage, natur og klima, arealbruk, og mer til.