Dette var tittelen på lederen i AN 29. april. Det er nok ikke regneferdighetene som mangler, men det er nok mer at en del av dagens toppoffiserer opptrer feigt og prostituerer sin integritet. Det er også hvordan regneferdighetene anvendes.

Løgnene har mange fasetter og noen løgner serverer vi alle, bevisst eller ubevisst. Nedenfor er det snakk om bevisst atferd. I politikken er løgnen institusjonalisert. I valgkampene er dette blitt dårlig underholdning, men politikersjelene blir stadig svartere og fanden gleder seg (tror jeg).

Å servere selektive sannheter er en gjennomgående bruk av løgnen i det norske samfunn. Dette dokumenteres fortløpende i de mange prosjektoverskridelser. Når Per Sandberg skriver i sin bok; "NATO gikk inn for Ørland", så er dette en åpen og "ærlig" løgn. Dekkoperasjoner i forskjellige utgaver krever betydelig kreativitet og løgn. Taushet er en teknikk og er like god løgn som en muntlig eller skriftlig uttalelse. Gradering av informasjon som ikke er vesentlig for rikets sikkerhet, er et annet eksempel. Muntlige svar på forespørsler for å unngå å måtte svare på ubehagelige spørsmål senere. Skriftlighet er jo nettopp et viktig prinsipp i byråkratiet for å kunne etterspore informasjon.

Av og til ser vi også noen finurlige omskrivninger og her er et eksempel fra den internasjonale arena; "… he failed to tell the truth about Iraq and misled the American people." (senator John Kerry om Bush).

Hvordan foregår det og hvor kommer regnekunsten inn? Det er mange eksempler å hente, Gardermoen kunne være ett, men jeg velger valg av kampflybase etter som dette er nærmest i tid og for meg, best kjent.

Det normale er å utarbeide budsjetter ut fra realistisk, åpen og ærlig informasjon, men slik fungerer det ikke.

Politikerne legger inn en bestilling, vi vil ha en kampflybase på Ørland og den må koste mindre enn det som er beregnet for Bodø. Da det like før beslutning i Stortinget ble lagt frem et forslag om å plusse på 2 milliarder til sikring, ble dette ikke tatt med. Hele prosessen er selvfølgelig av kriminell art ettersom rikets sikkerhet settes i spill.

De involverte vet allerede i starten at det vil kreves en QRA i nord og at minimum en base må legges ned av hensyn til driftskostnader og at det på Ørland vil bli enorme overskridelser. Det er her at jeg savner noen med ben i nesen som nekter å akseptere dette selv om det vil koste dem jobben. Offiserer er grunnleggende lojale i forhold til vårt styresett, men dette er et skikkelig utslag av, for nasjonen, misforstått lojalitet.

Det finnes ingen regnekunst som kan løse dette. Gjennom selektive sannheter kommer man fram til 5,9 milliarder, skal også dekke QRA.

Det farlige for sjonglørene er at noen slår alarm før prosessen er kommet forbi "point of no return", derfor gikk det ut et budskap fra Oslo til våre lokale koryfeer om å foreslå å flytte stripen 60 meter; en umulighet.

Imidlertid blir regnekunsten ikke så vanskelig når kostnader kan holdes unna slik at ligningen går opp. På fagspråket heter det å skyve på kostnader.

Betydelig vanskeligere blir det å finne troverdige forklaringer når det rakner. Begrepet "fredsbase" har vært nevnt, hva det enn måtte bety. Den sikkerhetspolitiske har endret seg står fram som "en bankers", men denne situasjonen er stadig i endring. Kanskje var situasjonen spesielt rolig en torsdag i 2010 og da var det gunstig å trekke opp den nye strukturen.

Flykjøpet har jeg mindre kunnskap om, men både på Stortinget og i Luftforsvaret er det tette bånd til USA. Løpet var kjørt.

Tallene er selvfølgelig interessante, men det er prosessene og folket bak som betyr noe.