ALT fra AN - kun 1,77 per dag!

Bodø-ordfører Ida Pinnerød setter seg på flyet til Oslo tirsdag. I veska har hun Bodø kommunes høringsinnspill til Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP).

– Bodø kommune er bekymret over at man i LTP viser en tendens til å flytte tyngdepunktet av den samlede militære aktiviteten sørover, innledes dokumentet.

Stortingets forsvars- og utenrikskomité skal ha åpen høring onsdag og fredag. Flere nordnorske kommuner har fått tid til å legge fram sine synspunkter onsdag.

Flyttingen av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) til Bodø og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan ble vedtatt i Stortinget i 2012. Dette har forsvarssjef Håkon Bruun-Hanssen i ettertid gått imot i sitt Fagmilitære råd (FMR).

FMR er et sentralt dokument i LTP.

Må følge opp vedtak

– Bodø kommune mener det er viktig at Stortinget følger opp vedtaket fra 2012 med hensyn til utviklingen av FOH som Norges og NATO-alliansens vindu mot nordområdene, skiver kommunen i høringsinnspillet.

De nye kampflyene F-35 blir Norges nye strategiske kapasitet. De skal ledes av FOH og Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) på Reitan.

Bodø kommune stiller seg spørrende til at styrkesjefen for Luftforsvaret (GIL) skal være geografisk atskilt fra sitt eget luftoperasjonssenter

– Vi ser heller ikke at det er kommet ny kunnskap eller andre elementer som gir grunnlag for en endring av dette. Bodø kommune er uenig i Regjeringens forslag om å endre vedtaket fra 2012, og mener at Stortinget må opprettholde vedtaket om å lokalisere Luftforsvarets ledelse til Reitan, slik at styrkesjef for Luftforsvaret blir samlokalisert med det nasjonale luftoperasjonssenteret (NAOC) og FOH.

Etterlyser programmeringssenter

I Innspillet etterlyses også gjennomføring av vedtak om å legge Luftforsvarets programmeringssenter til Reitan.

Fire år etter Stortingets vedtak kan verken Forsvaret eller Regjeringen vise til en endelig plan for senteret, til tross for at det beskrives å ha viktige roller.

Norwegian Battle Lab and Experimentation (NOBLE) er i LTP foreslått nedlagt, og dets funksjoner lagt til Forsvarets forskningsinstitutt.

– NOBLE har en viktig rolle i utviklingen av et helhetlig, nettverksbasert forsvar. Samarbeidet mellom FOH og NOBLE er både viktig og vellykket, og NOBLEs aktiviteter hører naturlig til det fellesoperative nivået. Bodø kommune mener derfor at denne delen av forsvarssektorens innovasjons- og eksperimenteringsordning til Reitan, skriver kommunen.