Et avisinnlegg fra en nyansatt Forsknings- og Innovasjonssjef for Helgelandssykehuset HF, må sees på som en «jippo». En kvalifisert søknad og engasjement for en stilling i nærings – og organisasjonslivet i Rana og for Rana Utvikling.

Forskningssjefen mener framtidige prosjekter med nye digitale plattformer og utstyr for medisinsk fjerndiagnostikk, vil fronte medisinsk utvikling i årene framover og komme pasientene til gode. Samme entusiasme har vi sett over de siste 20- 30 år.

Noe har kommet for å bli, med klare begrensninger. Andre prosjekter har forsvunnet ut. Mye av prosessutvikling er kommet ved bruk «Maskin- lærings algoritmer»/«kunstig Intelligens», med tilpasset programvarer. Produkter som har skapt mye fascinasjoner, visjoner og «le dernier cri»; og mye har også gått i søpla.

Desentralisert Spesialisthelsetjenester inn i alle hjem

I sin artikkel har Ph.d., EMM, Herald Reiersen, kommet med en visjon om framtidig «Mobil spesialisthelsetjenester» på Helgeland, om «Helse-rom» og om «Medisinsk utstyr for fjerndiagnostikk». En fortelling som med noe edruelighet burde ha vært tillagt grad av reservasjon.

Utbygde innovasjonsplattformer med bl.a. Video-konsultasjoner for pasienter, har pågått en tid og har avdekket klare begrensninger ved bruk av digitale plattformer og ved bruk av diagnoseverktøy. Tjenesten er i hovedsak egnet i byer og tettbygde strøk av

Landet; for i tillegg til nettbaserte konsultasjon, å kunne gi pasienter nødvendig oppsøkende tjeneste, og om nødvendig henvise til observasjon ved fagsterke sykehus.

Helserom

Pasienter som bor i avstander fra sykehus, kan i kritiske øyeblikk av sitt liv, miste dyrebar tid og helse ved videokonsultasjoner fra sine hjem eller fra et «Helserom» på Lovund.

Pytt, pytt !

All innsats er tjenlig for Ranas utvikling, for Tekno-sykehuset i Rana og for desentralisert spesialisthelsetjeneste med digital fjerndiagnostikk ut til alle hjem på Helgeland.

Vi hører stadig gjentakelse fra AD Hulda Gunnlaugsdottir:

«Vi gjør ikke dette for Rana, men for hele Helgeland.»

Et sørge for ansvar

I et «sørge for ansvar» for syke mennesker, er det stor innsats i tekno-utvikling, innen helsenett, for å dedikere og analysere lungelyder ved bruk av digitale stetoskop og kunstig intelligens.

Store investeringer og kostnader for satsing av mobile spesialisthelsetjenester ut til alle hjem, må tas med i helsekostnadene for påført tidstap og helsetap fram før behandling ved fagsterkt akuttsykehus på Tovåsen.

Vi bør lære, at all intellektuell bevegelser og fascinasjoner ved utvikling av medisinsk teknologi, ved maskin- lærings-algoritme/ kunstig intelligens, trenges kognitiv styring.

De fleste sykdommer trenger sykehusbehandling

Sykdommer med behov av spesialister, gis ingen hjelp ved «mobil Spesialisthelsetjeneste eller bruk av fjerndiagnostikk».

Hjerte -, lungesyke pasienter og pasienter med infeksjonssykdommer, ved hjerneslag /sterke hodesmerte/kramper eller med komorbide (sammensatte) sykdommer, får ingen hjelp av spesialister ved digitale innovasjons-plattformer.

Hvor mye penger vil vi investeres for begrenset nytteeffekt ved mobil spesialisthelsetjenester, for en sprett bosetning langs kysten.

Lengste ambulanse-distanse til Hovedsykehuset på Helgeland vil være for beboerne på Træna og fra Sømna, på henholdsvis 1 time -10 min og på 1 time 37 min fram til sykehusbehandling på Tovåsen.

Pasienter fra Sømna vil få akuttbehandling ved forsterket akuttmedisinsk DMS (distriktsmedisinsk senter) i Brønnøysund, med spesialistpoliklinikk, intermediærsenger, fødestue og dialyse for alvorlig nyresykdommer; ved hemodialyse, alternativt peritonealdialyse.

Nasjonal helsenett-utvikling

Nasjonal helseteknologi med digital utvikling, forskning og innovasjon for et Hovedsykehuset for Helgeland på Tovåsen, vil utvikles i samhandling med øvrige sykehus i Trøndelag og Helse nord.

Dette vil utvikles i fellesskap med all nasjonal innovasjon og nettverksutvikling, med forskning og fagutvikling i norsk helsearbeid.