I Avisa Nordland 14 mai hevdes det at forsvarsevnen svekkes ved å ikke flytte deler av Luftforsvarets ledelse til Reitan. Dette er ikke tilfelle!

Ved å nekte å flytte luftforsvarets ledelse nordover svekker regjeringen vår forsvarsevne

Det er viktig å kjenne til historien som ledet fram til at Luftforsvarsstaben (LST) ble lokalisert til Rygge.
Fra 1970 til 2002 var LST en del av Forsvarets overkommando (FO), lokalisert til Huseby i Oslo. I 2001/2002 besluttet Stortinget (St prp 45 og 55) at FO skulle nedlegges og at det skulle opprettes en Forsvarsstab hvor grenstabene var integrert. Forsvarssjefen og hans strategiske elementer skulle integreres i Forsvarsdepartementet. Den samlokaliserte – og integrerte løsningen ble en realitet ved innflyttingen i nytt bygg på Akershus festning i 2006 og var et viktig premiss for oppføringen av det nye forsvarsbygget på Akershus til en totalkostnad på nærmere 1 milliard.

Det kom som en stor overraskelse da Stortinget allerede i 2007 (St prp 48) besluttet at «Generalinspektørene og deres stabsfunksjoner, som i dag ligger i Forsvarsstaben, lokaliseres til de respektive tyngdepunkt for deres virksomhet innen 2009».

Dermed flyttet Hærstaben til Indre Troms, Sjøforsvarsstaben til Bergen, og HV-staben til Elverum. Men hvor skulle LST lokaliseres? Utfordringen var at det på dette tidspunkt ikke var besluttet hvor Luftforsvarets hovedbase for de nye F-35 flyene skulle ligge. Valget sto mellom Bodø og Ørland. Det ble besluttet at LST midlertidig skulle flytte til Rygge i påvente av endelig lokaliseringsvedtak. Grenstabene besto på dette tidspunktet av 23 personell. Flyttingen av LST ble gjennomført iht. planen uten store kostnader i 2009 i påvente av beslutningen.
Stortinget besluttet at hovedbasen skulle etableres på Ørland og Bodø Hovedflystasjon skulle nedlegges. Overraskelsen var stor da Stortinget i 2012 (St prp 73) besluttet at Generalinspektøren for Luftforsvaret med tilhørende staber skulle flytte til Bodø (Reitan).

En underlig beslutning ettersom Luftforsvaret da ikke lengre hadde noen substansiell virksomhet i Bodø. Glemt var tydeligvis at Generalinspektørene skulle flyttes dit de har sine respektive tyngdepunkt.
Hvordan og hvorfor kom denne beslutningen? Det mest sannsynlige er at dette er et resultat av en «politisk hestehandel» hvor Bodø etter å ha mistet mange arbeidsplasser, skulle få tilført nye. Ikke bare skulle LST flytte, men også de tilhørende staber som den gang var Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat, totalt ca. 200 personell. Kostnadsrammen var beregnet til 350 millioner kr.
LST fulgte lojalt opp Stortingets beslutning og etablerte en prosjektorganisasjon for å realisere vedtaket. Imidlertid viste nye beregninger at etableringen på Reitan ville koste langt mer enn hva Stortinget var forespeilet. Stortinget besluttet derfor i 2016 (St prp 151) at Luftforsvarets ledelse skulle videreføres på Rygge.

Var det bare den betydelige kostnadsøkningen som ledet til Stortingets vedtak om å bli værende på Rygge? Neppe!

6 januar 2014 holdt daværende og nytiltrådte forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide nyttårstale i Oslo Militære Samfund. Her kom hun med følgende uttalelse:

«Vi vil prioritere ressursbruken slik vi mener er riktig. Kontrollspørsmålene må alltid være:

Blir det mer forsvarsevne av dette (tiltaket)?

Bidrar dette (tiltaket) til bærekraft over tid?»

Videre uttalte hun: «Én som har vært på Stortinget en del år, kan ikke unngått å se en og annen politisk hestehandel. Men det Forsvaret trenger er rasjonelle valg som tjener Forsvaret. Det gir oss som politikere et ansvar»

Mye av svaret ligger her. Bruk av over en halv milliard kroner på å flytte Luftforsvarets ledelse gir IKKE mer forsvarsevne. Dersom argumentet for at denne flyttingen skal gi økt forsvarsevne, hvorfor diskuteres da ikke en flytting av de andre forsvarsgrensjefene til samme hovedkvarter for å oppnå synergier? Vi vet også at enhver flytting medfører betydelige merutgifter, blant annet fordi mange velger å pendle mellom arbeidssted og bosted.

I dag er en stor del av Luftforsvarets ledelse allerede lokalisert på Reitan gjennom Nasjonalt Luftoperasjonssenter (NAOC). Det er her luftoperasjonene planlegges, ledes og gjennomføres. Det er NAOC som er sjef Luftforsvarets «operative bein». Militærfaglig er det vanskelig å se hvordan en flytting av HR-, økonomi- eller utviklingsavdelingen til Reitan vil gi økt forsvarsevne. Hvordan forsvarsevnen svekkes ved at Luftforsvarets ledelse er lokalisert til Rygge slik det hevdes i Avisa Nordland, må det argumenteres for. Er dette fornuftig bruk av skattepenger når det ikke gir økt forsvarsevne?

Fokus på distriktspolitikk, symbolpolitikk, særinteresser, politiske hestehandler, maktkamp og mangelen på politisk langsiktighet har tappet Forsvaret for milliarder av kroner de siste 20 årene. Penger som nettopp kunne vært brukt til å styrke en sårt tiltrengt operative evne. La oss håpe at unødvendige flyttinger ikke tapper forsvarsbudsjettet ytterligere.