Gå til sidens hovedinnhold

Flytting av flyplassen er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Redaktøren i Nettavisen, Gunnar Stavrum, gir uttrykk at vi ønsker å flotte oss og at det er stormannsgalskap å bygge ny flyplass i Bodø. Til Stavrum og andre forståsegpåere i media i sør og nord; det må uansett bygges ny flyplass i Bodø. Den gamle flystripa smuldrer opp nedenfra og har ikke mange leveårene igjen.

Planleggingen av ny flyplass og en ny bydel i Bodø er tross kompleksiteten i prosjektet i god rute og med stor framdrift.

Bodø kommune, Avinor og Forsvarsbygg er sammen om dette store samfunnsutviklingsprosjektet som skal forme byen og regionen i tiår framover etter at kampflybasen forlater Bodø etter 75 år.

Året 2020 er et viktig år for prosjektet. Fram til årsskiftet skal grunnlaget ferdigstilles for at Bodø bystyre, Nordland fylkesting, Avinor og staten ved Stortinget i 2021 skal kunne ta sine endelige beslutninger om prosjektet. Dette betyr å bli ferdig med forprosjekt for ny flyplass med totalkostnader for prosjektet, avtaler mellom partene om eiendomstransaksjoner, og en klarlagt finansieringsmodell som viser hva hver av partene skal bidra med.

Men det er også et stort regionalutviklingsprosjekt som er viktig nasjonalt. Nord-Norge taper i forhold til andre deler av landet når det gjelder innbyggere og arbeidsplasser. Det trengs attraktive og sterke regionsenter som bremser fraflytting og skaper bolyst og framtidstro. Bodø skal i framtida være en slik kraftmotor.

Framdrift i prosjektet er viktig, og Avinor og Bodø kommune sendte sin anbefaling til Regjeringen om hvilket alternativ som skal velges for ny lufthavn i Bodø. Samferdselsminister Knut Aril Hareide var svært positiv til by- og samfunnsutviklingsprosjektet da han besøkte Bodø og ble orientert om prosjektet. Dette er fulgt opp av flere sentrale politikere siste tiden; blant andre Jonas Gahr Støre (AP) og Siv Jensen (FrP).

Les også

De tusen meterne flyplassen skal flyttes betyr over fem millioner kroner per meter i minus for samfunnet

Alternativ 1 (altså flytting 1000 meter mot vest) som Regjeringen nå har vedtatt er en moderne og god operativ flyplass, som også ligger innenfor bærekraftige økonomiske rammer for Bodø kommune og Avinor. Alternativet støttes også av Forsvaret som skal ha sine framtidige behov for beredskapsbase dekket innenfor området til ny flyplass.

I denne fasen har det også blitt gjennomført en ekstern tilpasset kvalitetssikring (levert av Holte consulting) av de fem alternativene Avinor har utredet. Denne konkluderte opprinnelig med at ingen av alternativene var samfunnsøkonomisk lønnsomme, mens prosjektet tidligere har vært vurdert som lønnsomt.

Bodø kommune, Avinor og andre har vært kritisk til en del av forutsetningene som lå til grunn for denne analysen. Blant annet at den legger til grunn:

- Langt lavere befolkningsutvikling enn hva tidligere er lagt til grunn. Bodø har historisk over de siste 20 og 50 årene hatt en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst over 1,2 %, noe som er langt over SSBs middelalternativ som er her er brukt.

- En annen samfunnsutvikling og krav til arealplanlegging enn hva som ligger i nasjonale føringer og lokale beslutninger

-Ikke nok vektlegger klima, miljø og sirkulærøkonomi

- Tar inn kostnader som ikke hører hjemme i denne vurderingen, blant annet opprydding etter forsvarets virksomhet etter 70 år som kampflybase (dette er vel strengt tatt en kostnad som hører til valg av Ørlandet som base?)

- Vesentlig høyere vurderinger av investeringskostnad enn Avinor med eksterne rådgivere har lagt til grunn

Det er nå levert en tilleggsrapport fra samme konsulentbyrå, bestilt av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som viser hvordan ulik befolkningsvekst slår inn på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Med en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,15 % er prosjektet lønnsomt. Dette er i tråd med den reelle befolkningsveksten som har vært i Bodø over tid. Tar en videre hensyn til de andre forholdene som er nevnt over, er prosjektet klart samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Mye går bra i Bodø med Bodø/ Glimt, Bodø som Europeisk kulturhovedstad, Ny by ny flyplass og annet. Vi tåler godt å få kritiske kommentarer og spørsmål, men surmaga kritikk basert på feil fakta er verre å akseptere.

Kommentarer til denne saken