Nærmiljøutvalget syns forslaget om å flytte barnehagen til skolen for å spare penger, er et usedvanlig dårlig forslag.

Her er vår begrunnelse:

1. Løkta barnehage, tidligere Røsvik barnehage, er den eneste barnehagen i Sørfold som er bygd for å være nettopp barnehage. Den har funksjonelle løsninger bygningsmessig og et trygt uteområde som er tilpasset små unger.

2. Barnehagen er trygg og god, foreldrene er fornøyde. Personalet har vært ganske stabilt over lang tid.

3. Her er plass til flere barn når det kommer tilflyttere til bygda.

4. Det må omfattende utbedringer til ved samlokalisering med skolen. Dette gjelder både bygningsmessig og uteområdet. Og dette kommer til å koste mye, veldig mye, og vi vil aldri kunne få en like funksjonell barnehage som vi har i dag. Å gamble med at disse investeringene skal finansieres ved å selge barnehagen til boligformål, er rett og slett gambling!

5. I dag er Løkta barnehage en plussfaktor for bosetting av barnefamilier, noe som kan endre seg helt om den flyttes.

6. Vi er kjent med at flere foreldre kan komme til å velge å ha barna i en barnehage i Fauske om dette blir en realitet. Da må Sørfold betale for dette (200000 pr. barn?), og det som på papiret så ut til å bli innsparinger, kan lett ende opp med å bli ei dyrere løsning for kommunen.

Hva har Sørfold kommune oppnådd da?

Vi ber innstendig om at dere som sitter i kommunestyret tar hensyn til våre synspunkter. Røsvik trenger en god barnehage fortsatt, vi trenger politiske vedtak som viser at Røsvik er et sted Sørfold satser på. Når grunnen til at dette forslaget har dukket opp ser utelukkende ut til å være mulige, men relativt beskjedne, innsparinger, er sjansen fryktelig stor for at dette blir ei dårlig løsning. Dårlig for vår viktigste ressurs, ungene. Dårlig for småbarnsforeldrene. Dårlig for bygda vår med omegn. Og dårlig for kommunen!

Forslaget om å flytte u-trinnet til Straumen fra høsten 2023, trekker også i negativ retning. I gjeldende kommuneplan er Røsvik et kommunedelssenter. Et godt besøkt folkemøte før jul i fjor, slo klart fast at ei god skole og en god barnehage er svært viktig for videre utvikling i bygda.

Nærmiljøutvalget mener at kommunen kan øke sine inntekter ved å innføre eiendomsskatt. Vi tror at de fleste i Sørfold vil akseptere dette, når det kobles opp mot å ta vare på gode tilbud i førstelinjetjenesten som kommunen i dag drifter.

Det er et ordtak som heter at man kan spare seg til fant. Vi håper inderlig at vår flotte kommune ikke går i den fella!