Gå til sidens hovedinnhold

Flyplassprosjektet i Rana: Kommunen MÅ følge miljølovverket

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Rana kommune v/ordfører Geir Waage

Kopi er sendt til samferdselsminister Knut Arild Hareide, Avinor, Statsforvalteren i Nordland, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet

Mandag 23. august hadde lokallaget i Naturvernforbundet i Rana og omegn et dialog- og informasjonsmøte med Avinor og Norconsult. Vi fikk en innføring i Avinors tilnærming til flyplassprosjektet på Steinbekkhaugen i Rana og ble betrygget av deres fokus på miljøstyring underveis. Noen dager senere fikk vi i Rana Blad vite at Rana kommune har inngått avtale med hogstentreprenør om avskoging (flatehogst) av hele prosjektområdet.

Vi forstår ikke hvordan de forskjellige tilnærmingene til Avinor og Rana kommune kan fungere i samspill. Her legger Rana kommune opp til en virksomhet og en framgangsmåte som umuliggjør den miljøkontrollen prosjektledelsen skal ha. Selve avskoginga er i praksis det største inngrepet i området. Å sette i gang full avskoging med tunge maskiner i den mest fuktige årstiden av et så stort område oppe på en ås som i sin helhet drenerer til et nasjonalt laksevassdrag, er det stikk motsatte av hva Avinor har beskrevet som god miljøstyring. I stedet for én stor avskoging med flere maskiner i døgnkontinuerlig drift i månedsvis bør man ha f.eks. én hogstmaskin stående klar til å hogge i mindre områder ad gangen etter anvisning fra prosjektledelse. Etter vårt syn er dette den eneste måten å gjennomføre en miljømessig forsvarlig avskoging på, selv om det antakelig ikke er den billigste.

I henhold til Norsk Standard NS 3466: 2009 med tittelen «Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen» vedtatt 01.07.2009 skal det foreligge en miljøoppfølgingsplan (MOP) før et anleggsarbeid starter. NS 3466: 2009 setter krav til innholdet i et prosjekts miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø. Dette er i tråd med hva Avinor- og Norconsultrepresentantene sa i møtet med oss den 23. august: «Miljøoppfølgingsplan først, så gjennomfør». Men pr. dato foreligger ikke denne. De sa videre at «Avskogingen sees på som en del av anleggsarbeidet og er derfor ikke kommunens prosjekt» (ordrett gjengitt).

Rana kommune er fortsatt grunneier til arealene for ny lufthavn. De er enda ikke overtatt av Avinor. Avinor stilte derfor denne uka Statsforvalteren i Nordland spørsmål om anleggskonsesjonen med tilhørende vilkår og utslippstillatelse også gjelder for avskogingen som Rana kommune har planlagt å gjøre på det framtidige flyplassområdet. Statsforvalteren svarte følgende, sitat: «I utslippstillatelsen til anleggsarbeidene har vi satt krav om at bl.a. miljøoppfølgingsplan (MOP) skal oversendes senest 3 md. før anleggsoppstart. Bakgrunnen for dette kravet er at det er flere sårbare naturverdier i kort avstand til prosjektområdet, og vi ønsker å kontrollere hvordan dere vil ivareta disse i anleggsperioden. I utgangspunktet tenker vi at anleggsoppstart er når man begynner klargjøringen av området, altså at det inkluderer avskoging/fjerning av vegetasjon. En beskrivelse av hvordan dette skal gjøres for å ivareta sårbare verdier/områder, sikre kantarealer og omkringliggende verdier osv., vil være en naturlig del av en MOP. Vi mener derfor at det er svært uheldig om dette arbeidet starter opp uten at det foreligger planer som beskriver hvordan dette arbeidet skal gjennomføres, med bakgrunn i aktsomhetsbestemmelsene i naturmangfoldloven (vår utheving). Vi kan imidlertid ikke se at vi har lovhjemmel til å hindre at Rana kommune, som grunneier, rydder skog på egen eiendom.»

Kommunens avskogingsprosjekt slik det er planlagt, er ikke en ordinær skogsdrift og er etter vår vurdering også i strid med gjeldende miljøstandarder for skogsdrift (Skogloven). Avskoginga slik den er planlagt gjennomført fra Rana kommune vil videre undergrave Avinor/Sweco som ansvarlig prosjektorganisasjon. Kommunens planlagte flatehogst vil videre unødvendig forsterke avrenning fra anleggsområdet nå og senere slik Avinor og Norconsult la det fram på møtet med oss.

Og sist, men ikke minst vil kommunens opplegg både forstyrre og hindre Norconsults pågående miljøundersøkelser på Steinbekkhaugen som er nødvendige pga. PLU-organisasjonens mangelfulle konsekvensutredninger i forarbeidet.

Den 25. mars i år sendte Naturvernforbundet i Rana og omegn en bekymringsmelding til Avinor og samferdselsministeren (https://www.ranablad.no/naturvernforbundet-ser-med-stor-bekymring-pa-at-det-mangler-oppdaterte-utredninger-for-polarsirkelen-lufthavn-for-prosjektet-igangsettes/o/5-42-820707). Knut Arild Hareide svarte den 29. april og avsluttet han brevet sitt slik, sitat: «Jeg forutsetter ellers at Avinor både i planleggingen og utbyggingen av den nye lufthavna følger de lover og regler som gjelder for denne type prosjekt.»

Dette er forvirrende. Hvem har egentlig styringa i flyplassprosjektet på Steinbekkhaugen? Og hvem tar ansvaret når yngel og andre vannlevende organismer i det nasjonale laksevassdraget Ranelva m/sidebekker dør pga. senket pH og tungmetallutslipp fra myr, våtmark og skogsjord som eltes og knas av hogstvirksomheten?

Vårt syn i saken er som kjent at vi ikke ønsker flyplassen bygd pga. store negative konsekvensene for natur og klima som veier langt tyngre. Hvis flyplassen først skal bygges, vil en ørliten oppside i det minste være at vi for første gang kan få se anleggsvirksomhet med seriøs og ansvarlig miljøstyring. Men hvis Rana kommune velger å starte dette prosjektet med å gå stikk imot henstillingene fra både Avinor og Statsforvalteren, vil det ikke bare være en dårlig start på samarbeidet å overkjøre prosjektledelsen, men også en omdømmemessig belastning for kommunen som liker å smykke seg med «grønn industri i verdensklasse» og andre honnørord. Hvis dette gjennomføres som varslet, vil det være på verst mulige måte for miljøet og restverdiene av natur rundt Steinbekkhaugen og i Ranelva. Med stor og overveiende sannsynlighet vil også det varslede arbeidet – på grunn av ukontrollert avrenning fra kjøreskader og jordbearbeiding – føre til tap av hele årsklasser med yngel og andre likkiste organismer i Ranelva og berørte sidebekker. Dette er en så alvorlig at det må ha betydning for Ranelva som nasjonalt laksevassdrag, noe Miljødirektoratet, ev. Klima- og miljødepartementet må få uttale seg om.

Hvis dette skal ansees som ei «ordinær» skogsdrift, gjelder fortsatt skogloven og PEFC Norsk Skogstandard. Da lar ikke dette arbeidet seg gjennomføre uten lovbrudd. Kantsoner, kjøreskader, livsløpstrær, tiurleik, hønsehauklokalitet, friluftslivshensyn etc. skal tas hensyn til iht. PEFC. Overlagte brudd på skoglov og PEFC tar seg dårlig ut og er ulovligheter vi kommer til å påtale hvis det kommer så langt.

Dårligere start på lufthavnprosjektet og samarbeidet med prosjektledelsen hvis Rana kommune begynner med overkjøring, tillitsbrudd, regelbrudd og økologisk mageplask, er vanskelig å tenke seg. Dette brevet sendes derfor også til samferdselsminister Knut Arild Hareide som øverste ansvarlig for lufthavnprosjektet i Rana.

Naturvernforbundet i Rana og Omegn krever at avskoginga av anleggsområdet for nye Mo i Rana Lufthavn underlegges arbeidet med en miljøoppfølgingsplan (MOP) for prosjektet og innstilles til MOP er på plass.

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn, Frode Solbakken, leder, Dag Johansen, May-Lene Meyer, Tage Vedal, Anne Fladvad og Asmund Ravnå

Kommentarer til denne saken