Det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mener en tredel av befolkningen, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen er 4 prosentpoeng høyere enn i fjor, viser den årlige undersøkelsen fra SSB om befolkningens holdning til innvandrere og innvandring.

12 prosent synes det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens 51 prosent mener adgangen til opphold bør være som i dag. 33 prosent mener det bør bli vanskeligere å få opphold.

Flere frykter for velferden

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker norske velferdsordninger, svarer 30 prosent at de er helt eller nokså enige. Hele 53 prosent er nokså eller helt uenige. I 2015 var tallene henholdsvis 25 og 52 prosent.

Undersøkelsen viser også at flere mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet, 32 prosent sier seg helt enig eller nokså enig, noe som er en økning fra i fjor da 26 prosent svarte det samme.

Hele 92 prosent mener imidlertid at det vil være helt greit å få en innvandrer som ny nabo, mens 74 prosent svarer nei på spørsmålet om det vil være ubehagelig om en sønn eller datter ville gifte seg med en innvandrer. Her svarer 20 prosent ja på dette spørsmålet.

Mener ikke-vestlige innvandrere

Forsker Svein Blom i Statistisk sentralbyrå (SSB), som er ansvarlig for den årlige undersøkelsen, sier til NTB at når SSB benytter begrepet «innvandrere» mener de i prinsippet både svensker og somaliere, men i akkurat denne undersøkelsen dreier spørsmålene seg om innvandrere med landbakgrunn fra Øst-Europa, Tyrkia, Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

– Dette opplyses det om dersom intervjuobjektet ber om en presisering. Imidlertid er det grunn til å tro at de færreste respondenter tenker dansker eller svensker når de får høre spørsmålene våre og skal svare på dem, sier Blom til NTB.

Han forteller at SSB gjorde et eksperiment med dette for et par år siden.

– Vi la inn en forutsetning i spørsmålet om at innvandreren «ikke er fra Vest-Europa og Nord-Amerika». Det viste seg at svarene ikke endret seg på noen vesentlig måte fra tidligere intervjurunder. Vi tolket det som en indikasjon på at det uansett ikke først og fremst er de «vestlige» innvandrerne respondentene umiddelbart tenker på når de svarer på spørsmålene, sier forskeren.

Datainnsamlingen til årets undersøkelsen ble gjort i juli og august.

(NTB)