For et år siden hadde jeg to artikler i AN der jeg stilte spørsmål med fornuften i å subsidiere elbiler når elbilene forurenser 30 til 60 % mer enn bensin og dieselbilene under kjøring i tillegg til all forurensningen ved produksjon.

Etter innledende kritikk fra noen miljøfantaster stummet kritikken raskt og jeg registrerer i dag at det knapt er noen med teknisk kunnskap som fortsatt hevder at elbilen forurenser mindre enn bensin og dieselbiler. I virkeligheten produseres strømmen til elbilene i alt vesentlig med kull (marginalproduksjon), og tar vi høyde for dette ser vi at elbilen heller slipper 50 til 300 % mer CO2 enn tilsvarende bensin eller diesel drevne bil

Konsekvensene av den norske støtteordningen for elbiler er kort sagt at sponsingen har medført at vi i Norge i dag slipper ut CO2 fra tilsvarende 100.000 «flere» biler enn det vi kjører. Sponsingen har således gitt et økt CO2 utslipp til atmosfæren på ca. 180.000 tonn (basert på en kjørelengde av 12 000 km/bil og år og 150 g CO2 utslipp pr. bil og km).

Så ser vi at flere parti med Venstre og Skei Grande i spissen jobber hardt for å hindre regjeringen i å fjerne den ytterst skadelige subsidieringen og således videreføre forsøplingen fra elbilene (sitat fra Skei Grande «vi støtter ingen regjering som vil fjerne momsfritaket»). Det er trist å se at Venstre har forlatt miljøprofilen og blitt miljøverstingen blant norske partier.

Tiden er nå overmoden til å gjøre noe med denne forsøplingen og jeg vil foreslå følgende:

  • Stopp momsfritaket på elbilene og innfør full moms.
  • Innfør full engangsavgift basert på vekt, effekt og virkelig CO2-utslipp.
  • Innfør full årsavgift.
  • Forby elbiler i kollektivfelt
  • Fjern fritaket for elbiler fra bompenger, parkeringsavgift, ferger osv.
  • Stopp all gratis lading av batteriene. La forurenserne betale for seg selv.
  • Innfør km avgift for el- biler.

Rimelig km avgift foreslås satt til o, 1 øre/km kjørt og vekt på bilen i kg. Avgiften kan kreves inn årlig basert på kjørelengde i h t forsikringen. Avregning skulle kunne tas i f m EU kontrollene. Ved en avgift på 0,1 øre pr. km og kg vekt på bilen, ville avgiften for f ex en Nissan Leaf på 1 200 kg og 10 000 km kjørelengde bli 12 000 kr pr. år, mens en Tesla med samme kjørelengde ville få en avgift på 22 500 kr pr. år.

Dette vil naturligvis være for lavt i forhold til forurensningene, men samtidig ikke helt urimelig lavt sammenlignet med den fiskalavgiften øvrige bilister betaler. Tilsvarende fiskalavgift bør også innføres for hybridbiler selv om disse forurenser noe mindre enn elbilene og for hybridbilene kan avgiften baseres på batterivekt.

Avslutningsvis må jeg påpeke at jeg ikke er for nye avgifter på vår bilpark, disse er mer enn høge nok. Skulle staten således klare seg uten de milliardene elbilene subsidieres med i dag bør derfor de nye avgiftene på el- og hybrid bilene brukers til å redusere avgiftene på våre renere bensin og diesel biler, alternativt kunne milliardene brukes til å redusere bompengeavgiften/eller til å finansiere nye og bedre veier. Det som er viktig er at de forskjellige trafikantene behandles likt og det gjør de ikke i dag der miljøverstingene premieres. Dette må det rettes opp i.