Gå til sidens hovedinnhold

Fikse fester 2020 ( Fix parties in 2020 ).

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fikse feste handler om mye mer enn å redusere avfall. Det handler om å skape endring som kan ta oss forbi bruk og kaste kulturen i samfunnet vårt. Hva tenker du, ville du reparert med hjelp heller enn å kjøpe nytt? Bli med å redd verden litt.

Kan du hjelpe til som fikser?
Hvilken utdanning eller praktiske ferdigheter har du? Er du for eksempel utdannet Ingeniør?

Hva er å være fikser?
Fiksere er personer som bidrar til felleskapet med sine ferdigheter.
Vi ønsker allierte som som har relevant fagbrev for å fikse elektronikk. På fikse fest kan man også komme for å stille spørsmål knyttet til reklamasjon, resirkulering, hvor man kan kjøpe reservedeler eller lignende. Vi kaller det Fiksefest, med trykk på fest fordi dette er en sosial læringsarena. Det blir servert kaffe, te, og kanskje en matbit. Vi spiller musikk, og folk kommer for å møtes, lære noe nytt og for å kjenne mestringen og gleden knyttet til å fikse sin egen elektronikk.

Hva gjør du som fikser?
Du avtaler per e-post at du kan stille som fikser. Så får du beskjed i god tid når festen skal være, hvor den skal holdes og annen viktig informasjon.
På selve festen møter du oppi god tid, og blir møtt av ansvarlige. Du får egen arbeidsplass og tilbud om gratis servering.
Du tar pauser når det passer for deg.
Får hjelp med å påse at folk venter i kø eller gjør andre ting til det er deres tur.
Du reparerer så mye du har lyst til, og får hjelp til å desinfiserer utstyr.
Ellers hygger vi oss i festlig lag og du får bidra i miljøsaken.

Hva er egentlig en fikse fest? Å hva skal vi fikse?
På fiksefest/reparasjons kafee møtes folk for å utføre små reparasjoner på klær og teknologisk utstyr. Verktøy og utstyr, og frivillige reparatører er tilgjengelig for å fikse gjenstander folk komme med.
Formålet er å få ting til å vare lengre og ivareta miljø/klima med å reparere heller en å kjøpe nytt med en gang. Varer ting lengre, reduseres avfallsmengden vår. Reparasjons Kafeer vedlikeholder og øker også kunnskap om enkle reparasjoner. I tillegg er arrangementene en fin sosial møteplass.
Med fiksernes hjelp kan vi fikse mobiltelefonen der skjermen ble knust eller sykkelen som helst kan brukes et par år til, eller som reserve. Mulig hvis fikserne er flinke kan TV, Play Station eller den gamle LP plate spilleren fikses.

I år stiller blandet annet Bodø Kommune med penger til musikk og kultur under Reparasjon kafeer/fikse fester i 2020.
Naturvernforbundet i Salten, Makerspace Bodø og Grønt Forum noen av våre samarbeidspartnere, og med arrangør. Vi legger inn mer informasjon i Facebook arrangementet, som snart legges inn på vår side. Bilder og aktuelle linker legges også inn under arrangementet. Se gjerne mer på Facebook Framtiden i våre hender Bodø. Er du ikke på Facebook? Fortvil ikke, vi legger også ut informasjon i lokal avis eller så kan du sende oss e-post med spørsmål til framtiden.bodo@gmail.com.

Hva med korona?
Alt utstyr er nytt eller skal desinfiseres før start. Også det folk tar med som skal repareres. På grunn av Korona viruset deles vi inn i grupper. Vi har sikkerhetsansvarlige med på aktivitetene og holder streng oppfølging av smitteverntiltak som hånd spriting/håndhygiene, servering og arbeidsbenkene. Alt planlegges og rigges i stand i god tid.
Kun folk utenfor risiko gruppen kan delta, og folk må melde seg på gjeste liste. Ellers har vi sikkerhetsprosedyrer som vi i teamet følger, førstehjelpsutstyr og nøye planlegging opp mot fhi sine anbefalinger.

Kan du støtte miljøsaken med dine ferdigheter?
Har du en solid utdanning og/eller kan reparere saker og ting. Vi ønsker da deg som fikser under våre fikse fest/reparasjons kafeer i 2020. Her kan du trene på din hobby, markedsføre deg selv eller din bedrift, bidra for et bedre miljø/klima og møte likesinnede mennesker.
Ta kontakt på epost dersom du kan bidra.

Prosjektleder Katharina Fagertun er ansvarlig og følger opp alle de frivillige. Påfyll på kaffe er selvsakt gratis og du får muligheten til å lære mer sammens med oss i Framtiden i våre hender Bodø. Takk for at du kan støtte oss.

Bli med å klimadugnaden, bli med på fikse fester og reparasjons kafeer i 2020.
For et bedre miljø og klima, og for god menneskelig solidaritet.

Beklager eventuelle skrivefeil. Håper å de deg der.

Engelsk versjon.
————————

Fixing is about much more than reducing waste. It's about creating change that can take us past usage and discard the culture of our society. What do you think, would you repair with help rather than buy new? Join in saving the world a little.

Can you help with fixing?
What education or practical skills do you have? For example, are you an educated Engineer?

What is being a Fixer?
Fixers are people who contribute to the community with their skills.
We want allies who have relevant professional letters to fix electronics. At fixed parties, you can also come to ask questions related to complaints, recycling, where to buy spare parts and so on. We call it Fix party, with pressure on party because this is a social learning arena. Coffee, tea, and maybe a snack will be served. We play music, and people come to meet, learn something new and to feel the mastery and joy of fixing their own electronics.

What do you do as a fixer?
You agree by email that you can help as a fixes. Then you will be notified in good time when the party is going to be, where it is to be held and other important information.
At the party itself you meet in good time and are met by those responsible. You get your own workplace and the offer of free dining.
You take breaks when it suits you.
Getting help with making sure people wait in line or do other things for them is their turn.
You repair as much as you like and get help disinfecting equipment.
Otherwise we have fun in festive team and you get to contribute in the environmental case.

What exactly is a fix party? Oh what to fix.
At the fix / repair cafe, people meet to perform small repairs on clothing and technological equipment. Tools and equipment, and volunteer repairers are available to fix items people bring.
The purpose is to make things last longer and safeguard the environment / climate by repairing rather than buying new tings right away. If things last longer, our amount of waste is reduced. Repair Cafes also maintain and increase knowledge about simple repairs. In addition, the events are a nice social gathering place. With the help of the fixers we can fix the mobile phone where the screen was broken or the bike that can be used for a few more years or as a spare. Possibly if the fixes are good, the TV, Play Station or the old LP disc player can be fixed.

This year, Bodø Municipality, among other things, donates money to music and culture during Repair cafes / fix parties in 2020.
The Nature Conservation Association in Salten, Makerspace Bodø and the Green Forum is som of our partners, and team organizers. We will post more information in the Facebook event, which will soon be posted on our site. Photos and relevant links are also added during the event. See more on Facebook Framtiden i våre hender Bodø. Not on Facebook? Don't worry, we also post information in the local newspaper or you can email us with questions to the framtiden.bodo@gmail.com.

What about the corona?
All equipment is new or must be disinfected before starting. Also what people bring to be repaired have to be desinfected. Due to the Korona virus we are divided into groups. We have security officers in the activities and keep strict follow-up on infection control measures such as hand spraying / hand hygiene, serving and workbenches. Everything is planned and rigged in good time.
Only people outside the risk group can join, and people must join the guest list. Otherwise, we have safety procedures that we in the team follow, first aid equipment and careful planning against Institute of Public Health ( FHI ) recommendations.

Can you support the environmental issue with your skills?
Do you have a solid education and / or can repair things. We would like to ask you as a fixer during our fixed party / repair cafes in 2020. Here you can train your hobby, promote yourself or your company, contribute to a better environment / climate and meet like-minded people.
Contact us if you can contribute.

Project Manager Katharina Fagertun is responsible and follows up all the volunteers. Refilling coffee is of course free and you get the opportunity to learn more together with us in the Future in our hands Bodø. Thank you for supporting us.

Join the climate mission, join in on fast parties and repair cafes in 2020.
For a better environment and climate, and for good human solidarity.

Sorry for any typos. Hope to se you ther.

Katharina Fagertun
Prosjektleder og styreleder ( Project Manager and Chairman of the Board ).
Framtiden i våre hender ( Future in our hands ).
Bodø.

Mail framtiden.bodo@gmail.com
Telefon (Telephone) +47 45187097

Kommentarer til denne saken