Ferjeprisene, også kalt «kystens bompenger», skal ned. Opposisjonen på Stortinget har funnet sammen og tvunget gjennom et ferjeforlik. Over flere år skal det brukes en milliard på å kutte billettprisene.

Høye ferjepriser har vært et problem folk langs kysten har kjent på i lang tid. Det ble forsterket etter at store investeringer knyttet til overgangen til el-ferger ble skjøvet over på de som er avhengige av ferge på sin hverdagsreise. Det er bra at politikerne tar tak. Et vei- og fergetilbud som tillater at folk kan bo spredt er en viktig del av norsk distriktspolitikk. Derfor er det så viktig at neste store samferdselsforlik blir på vedlikehold.

Vi har tro på at flere partier enn de som silte seg bak ferjeforliket, vil se nytten av å bruke mer av samferdselsbudsjettene i årene som kommer på å oppgradere og ta vare på veiene vi allerede har. Veiene som knytter distrikt og by sammen, men som i dag står for forfall.

Denne våren er det mulighet for en slik enighet, når Nasjonal transportplan legges frem før påske. Men det krever at politikerne samles om et felles mål, og at dette prioriteres over tid.

Forfallet på vegnettet er nemlig så stort at en milliard blir som en dråpe i havet å regne. Det må mer til. Det er ikke gjort en helhetlig undersøkelse av standarden på fylkesveinettet siden 2012. I mellomtiden har store, og økte samferdselsbudsjetter i hovedsak gått til nybygging. Tall fra 2014 viser at etterslepet på riks- og fylkesveinettet til sammen er beregnet til mellom 80 og 130 milliarder kroner. NAF-bladet Motor har beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på godt over 60 milliarder kroner og stigende.

Derfor er NAF sin klare oppfordring til politikerne som skal fordele samferdselsmilliardene i årene som kommer at vedlikehold må prioriteres.

Dette er også i tråd med folks oppfatning. En ny undersøkelse viser at en av to mener vedlikehold må prioriteres innen samferdsel. Spesielt i fylker som Møre og Romsdal, Innlandet og Troms og Finnmark er det tydelig at folk kjenner problemet i hverdagen. Et bedre vedlikeholdt veinett er en investering i hele landet, og det bør samle politikere på tvers av blokkene og på tvers av fylkesbenkene i Stortinget.