Iris Salten har sendt ut et høringsnotat til kommunene i Salten om en mulig innføring av renovasjonsavgift for fritidseiendommer. Etter høringen skal saken behandles i kommunestyrene og representantskapet i Iris. Høringsnotatet sier ingenting om størrelse på gebyret, eller hvordan man har tenkt å gjennomføre ordningen i praksis.

Fauske Arbeiderparti har vanskelig for å se at en slik renovasjonsordning vil fungere i vårt område. De aller fleste hyttene ligger spredt ut over et stort område, slik at det vil bli umulig å hente søppelet direkte fra hyttene. Det er derfor mest sannsynlig at det vil bli satt opp oppsamlingsdunker på utvalgte steder, der hyttefolket kan kaste avfallet sitt. Dette vil bli meningsløst for de fleste, fordi det vil være enklere å ta med seg søppelet hjem og kaste det der.

Fauske Arbeiderparti ønsker ikke å belaste befolkningen i kommunen med unødvendige gebyrer for å opprette en ordning som kan virke direkte uhensiktsmessig for svært mange eiere av hytte- og fritidsbolig. Vi tror også at situasjonen er den samme for de andre kommunene i Saltenregionen. Vi vil derfor allerede nå signalisere at vi er imot å innføre en renovasjonsavgift for fritidseiendommer i Salten.