Gå til sidens hovedinnhold

Farvikmyra bør ikke bygges ned

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å ta vare på naturen er å opprettholde grunnlaget for gode samfunn: materiell trygghet og velferd, god helse og høy livskvalitet. Naturen er dessuten umistelig for mange flere arter enn oss mennesker, med verdi langt utover den nytte vi drar av den. Menneskelig aktivitet forårsaker i dag en masseutryddelse, som følge av blant annet hurtig nedbygging, oppstykking og ødeleggelse av natur. FNs naturpanel har oppsummert konsekvensene av denne politikken med full vitenskapelig tyngde: Naturen tåler det ikke, og vi tåler ikke at naturen blir ødelagt.

Fauske kommune holder nå på med et reguleringsplanarbeid for Farvikmyra som vil være særdeles negativt for naturen dersom planen vedtas. Hvem er det som lider under dette? Reindrift, friluftsliv, myr og vassdrag, og ikke minst det enorme biologiske mangfoldet som kommunen ikke tilstrekkelig har kartlagt. Dette er også en økonomisak.

1. Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig, og kommunen har etter vår mening tatt snarveien og unnlatt å kreve en naturfaglig utredning av området. Området har sterkt truede naturtyper med et mangfold av insekter. Flommarkskog og myr er viktige beite- og jaktområder for fugler og dyr, de er også hekkeplasser for mange fuglearter. Vi er ikke i tvil om at det finnes flere arter her i ulike årstider. Om kommunen bare gjør en skikkelig utredning vil dette komme fram. Dessuten er det ikke nevnt noe om den samlede belastningen fra nedbygginga av store arealer som det planlegges for her. Områdene som nå er tenkt til industribygging (Terminalveien øst, Åsmyra og nå Farvikmyra) er samlet nesten 900 mål med natur og landskap. Områdene blir ikke vurdert i sammenheng; det er på tide at dette gjøres.

2. Vi vet at å ta ut myr her vil føre til store klimagassutslipp, fordi myr lagrer to til tre ganger mer karbon enn regnskog. Det strider mot kommunens klima- og energiplan, og mot samfunnsplanen kommunen sannsynligvis vedtar om ikke så lenge.

3. Har vi glemt avisartiklene om hvordan reindrifta trues av arealnedbygging? De største truslene mot reindrifta er rovdyr og arealinngrep. Denne «korridoren» på Fauskemyran forebygger konflikter mellom reindrift og annet jordbruk. Da er det ikke greit at den bygges ned.

4. Det er mange oppgaver som kommunen ikke har råd eller kapasitet til. Hva med å bruke ressursene på f.eks. planen for massedeponiet (rene masser) som fremdeles ikke er vedtatt? Deponiet vil forebygge villfyllinger, og dessuten spare byggenæringen mangfoldige kroner ved at de slipper å kjøre masser til andre kommuner. Vi kan nevne mange oppgaver og kostnader som gang på gang blir avglemt. Det er på tide å rydde opp, og ikke begynne med nye prosjekter!

Bruk pengene heller til noe fornuftig ... Hva med et nytt ungdomshus?

Det vises for øvrig til uttalelsene fra Statsforvalteren, NOF (Birdlife Norge), samt Forum for natur- og friluftsliv Nordland.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.