Det er på Nordlandsbanen det blir påkjørt flest rein. I en statistikk fra Bane Nor, kommer det fram at det har vært en reduksjon fra 566 drepte tamrein i 2017 til 350 i 2018.

Det er en nedgang på rundt 40 prosent fra 2017, som var ett av årene med høyest antall drepte tamrein, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Videre skriver de at erfaringen fra tidligere år har vist at antall påkjørsler varierer ut i fra værforhold, snømengder og beitemuligheter. Områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor mener at de nå også kan se virkningene av tiltak mot tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen

– Går vi inn i statistikken ser vi at 63 tamrein ble drept i siste kvartal 2018 mot hele 415 i siste kvartal 2017.  Høsten og vinteren er en den tiden på året det er flest påkjørsler, forteller områdedirektør Brækkan.

Områdedirektøren er glad for at færre tamrein blir påkjørt av togene.

– Samarbeidet mellom reindriftsnæringen og Bane Nor er blitt langt tettere og bedre enn tidligere. Meldinger om at rein er nær sporet kommer raskere, og vi har forbedret våre interne rutiner slik at det innføres såkalte «reinmeldinger» hvor hastigheten settes ned til sikthastighet i områdene hvor det er rapportert om rein.  Dette medfører noen forsinkelser for togene, men den tette dialogen med reinbeitedistriktene gjør at vi klarer å balansere bruken av reinmeldinger i forhold til faren for påkjørsler, sier han. 

Til sammen vil Bane Nor i perioden 2018-2021 bygge cirka 44 kilometer med vilt-/reingjerder på Nordlandsbanen. Når denne utbyggingen er ferdig vil det være totalt 63,5 kilometer reingjerder lagns banen. Bane Nor vil senere vurdere ytterligere bygging av reingjerder etter 2021.

De jobber også med et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om å finne ny teknologi for å hindre tamreinpåkjørsler.