Bodø kommune er pr. dags dato en kommune med store økonomiske utfordringer. Rådmannen har gjennom flere år – i sine forslag til budsjetter og økonomiplaner – uttrykt stor bekymring for kommunens økonomi, ikke minst grad og nivå på nye investeringer. Tillitsvalgte og ansatte i kommunen har år etter år blitt presentert for nødvendige effektiviseringstiltak og mulige nedskjæringer. For få år siden ble store prosjekter som Framtia vår I og II gjennomført med varierende grad av vellykkethet og resultatoppnåelse. I 2019 utførte Agenda Kaupang en komparativ mulighetsstudie basert på KOSTRA-tall på oppdrag fra Bodø kommune. Det ble videre iverksatt et svært omfattende og ressurskrevende arbeid, for å se på kommunens potensiale for effektivisering og best mulig ressursutnyttelse. Rapporten fra Agenda Kaupang og det påfølgende arbeidet medvirket til en rekke økonomiske tilpasningstiltak i budsjettet for 2020 som ble vedtatt av bystyret.
Sett i lys av utviklingen de siste årene bør ikke dagens økonomiske utfordringer komme som noen stor overraskelse for noen!
Det som imidlertid er i øyenfallende pr. dags dato er likevel beløpene det er snakk om. Hovedtillitsvalgte har i møter med kommunens ledelse i vår blitt presentert for et utfordringsbilde på over 300 millioner kroner. Det er her viktig å understreke at dette inkluderer tapte inntekter og økt utgifter i forbindelse med koronakrisen. Kommunens estimater i forbindelse med krisen beløper seg til et sted mellom 80 og 100 millioner. Overføringer fra staten i forbindelse med krisen dekker på langt nær alt, men bøter noe på utfordringsbildet som dermed summeres til ca. 250 millioner kroner.
Hvordan man skal håndtere negative tall i denne størrelsesordenen er det så langt vi kjenner til ingen som pr. dags dato har noe fullgodt svar på.
Bodø kommune leverer jevnt over gode tjenester til innbyggerne sine. Dette gjelder helse- omsorgstjenester, skoler barnehager, kultur, tekniske tjenester og mer til. Kommunen driver også spennende utviklingsarbeid innenfor mange sektorer og har meget kompetente og godt skolerte medarbeidere innenfor veldig mange fagfelt. Slik det ser ut nå ligger det an til omfattende nedskjæringer innenfor blant annet helse- og omsorgstjenestene og skolene.
Fagforbundet mener det er på høy tid at kommunen stiller seg selv hvert fall to kritiske spørsmål;
• Hvilke tjenester skal kommunen levere?
• Hva slags kvalitet skal vi ha på tjenestene?

Fagforbundet mener videre det er uakseptabelt å redusere bemanningen innenfor kommunens primærtjenester, som sykehjem, hjemmetjenester, barnehager og skoler. Samtidig erkjenner vi at kommunens økonomiske situasjon er så prekær at kostnadsnivået på en eller annen måte må tas ned. Prioriteringene som må gjøres i slike situasjoner er krevende og ubehagelige. Vår soleklare oppfatning er kommunens fokus må være på basistjenestene som skal leveres.
Rapporten fra Agenda Kaupang konkluderer blant annet med at det er mulig for Bodø kommune å drive en rekke tjenester med lavere kostnader enn det som gjøres i dag. I den sammenhengen er det verdt å merke seg at de fleste av kommunene det ble gjort sammenligninger med, og som har lavere kostnader enn Bodø, også kommer dårligere ut kvalitetsmessig i henhold til kommunebarometeret. Slik vi ser det er det åpenbart en sammenheng mellom kostnadsnivå og kvalitetsnivå. Reduksjon i bemanningen innenfor områder som HO og OK vil føre til dårligere kvalitet på tjenestene. Det er det ikke mange som ønsker å snakke om. Vi som fagforening er meget bekymret både for dårligere kvalitet på tjenestene og økt belastning for de ansatte! Slik det ser ut i øyeblikket styrer kommunen mot en situasjon hvor bemanningen reduseres samtidig som man forventer at antall tjenester og kvalitetsnivået forblir uendret. I så fall vil det i praksis bety at hele belastningen veltes over på de ansatte. Dette mener vi er uakseptabelt.
Kommunens overordnede planer inneholder blant annet tydelige målsetninger om å levere tjenester av høy kvalitet, være en attraktiv arbeidsgiver i kampen om nødvendig kompetanse, få sykefraværet ned, etablere heltidskultur og for øvrig være godt rustet for framtiden. Etter vårt skjønn er det illusorisk å tro at nedbemanning innenfor nevnte områder er forenlig med kommunens uttalte planer og målsetninger.