Fagforbundet advarer sterkt mot å stemme for forslag fra H, Frp og Venstre om å bruke penger satt av til arbeid med heltidskultur for å redusere nedskjæringer

Bodø kommune har akkurat startet et viktig arbeid for å få en heltidskultur på plass. Vi kan vel alle være enig om at uønsket deltid er ikke en akseptabel arbeidsgiverpolitikk. Det har den siste tiden vært en offentlig debatt om nedtrekk i Oppvekst- og kulturavdelingen. Fagforbundet har tidligere, både i møter med kommunen og i media, tatt til ordet for at vi mener nedskjæringer i kommunens tjenestetilbud er en uakseptabel måte å løse de økonomiske utfordringene på.
Store kommunale tjenesteområder tilbyr nødvendige velferd til innbyggerne.
Det er i de største områdene som Helse og Omsorg og Oppvekst og kulturavdelingen de største kravene om innsparinger/nedtrekk/effektivisering presenteres. Fagforbundet støtter protestene om kutt i Oppvekst og kulturavdelingen. Slike kutt vil ramme elever, ansatte og innbyggere. Læring, kulturell utfoldelse og opplevelser er nødvendig for at vi skal fortsette å være en like flott kommune i fremtida.

Nedskjæringer i Helse og Omsorg rammer de svakeste i samfunnet vårt. Dette er alvorlige kutt som setter kommunens utvikling og kvalitet på prøve.

Forslaget fra H, Frp og Venstre mener vi er en usedvanlig dårlig løsning. Kommunenes Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene har bred enighet med støtte i samfunnsvitenskapelig forskning, rapporter og analyser lokalt og sentralt, samt et meget omfattende arbeid i kommunen fått etablert en soleklar forståelse av at helse- og omsorgssektoren ikke kan driftes og organiseres med utbredt bruk av deltidsstillinger. Heltidskultur gir både arbeidsgiver, arbeidstakere og brukere av tjenestene store gevinster når det gjelder økonomi, kvalitet og arbeidsmiljø. Etter vårt skjønn vil derfor forslaget fra H, Frp og Venstre ha en negativ innvirkning på Bodø Kommunenes satsing på heltid. Det er et forslag som fremstår som lite framtidsrettet og langt fra innovativt.

Utfordringene med bruk av deltidsstillinger er størst i helse- og omsorgsavdelingen. En omdisponering av midler fra arbeidet med heltidskultur slik H, Frp og Venstre foreslår innebærer dermed i all hovedsak en omdisponering av penger fra en hardt prøvet helse-omsorgssektor. Denne type prioriteringer er ikke lett å gjøre. Likevel mener vi det vil være totalt skivebom å sette en strek over arbeidet med heltidskultur. For Fagforbundet er retten til heltid avgjørende for rekruttering og stabilitet i Helse og omsorgsavdelingen. Dette er en sektor som til enhver tid har strenge krav til kvalitet og stor evne til omstilling.

Hver ansatt er viktig, hver oppgave en brikke, hvert tjenestetilbud en viktig velferd for folket. Alle er vi Bodø Kommune.