Det norske nærings- og samfunnslivet trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdenstoppen. For mange yrkesfagelever får ikke læreplass og for få gjennomfører med fag- eller svennebrev. Arbeiderpartiet vil styrke lærlingordningen, gi yrkesfagopplæringen bedre vilkår og sørge for at arbeidslivet som venter etter fullført utdanning, er attraktivt, trygt og seriøst.

Nordland fylkeskommune er første fylke som innførte en egen læreplassgaranti. Det var rett og slett sånn at for mange ikke fikk læreplass etter to år på skolebenken. Nå er læreplassgarantien på vei til å overoppfylles. Målet var 1100 garantier. Det har vi passert. I et fylke med lang kystlinje, der vi lever av havet, er det imponerende å oppleve at alle tar ansvar. Til og med fiskere med egne fartøy har underskrevet lærlingkontrakt. Dette er gode eksempler på viktigheten av at næringslivet, samfunnet og det offentlige går sammen, for at våre ungdommer skal lykkes med sine yrkesvalg.

Årsaker til at det er krevende å rekruttere arbeidstakere med rett kompetanse er sammensatte, med lokale og regionale variasjoner. Distriktsutvalget la fram sin rapport i 2020. De peker blant annet på mangel på læreplasser som en viktig utfordring.

Vi må ha en skole som sikrer at antallet elevplasser på yrkesfag må samsvare med mulighetene for læreplass.

Nå går Arbeiderpartiet til valg på å innføre læreplassgarantien i hele landet. Det er både viktig og bra. Vi vil rett og slett innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass, gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet.