Et medmenneskelig samfunn, der vi viser omsorg både for hverandre og dem som kommer etter oss, er Miljøpartiet De Grønnes mål. Vårt alternative statsbudsjett viser hvordan utslippene kan reduseres med 60 % innen 2030. Nye tiltak for å kutte utslipp følges opp av en mer rettferdig skattepolitikk som reduserer sosiale forskjeller og hindrer at de av oss som har aller minst, får enda trangere økonomi.

I vårt budsjett reduserer vi inntektsskatten for de med lave og middels høye inntekter. Samtidig legger vi frem et solid velferdsbudsjett som styrker det sosiale sikkerhetsnettet og hindrer at fattigdom forsterkes når en får barn.
Vi foreslår til sammen 800 millioner kroner til å erstatte dagens ordning med engangsstønad ved fødsel for dem som ikke har rett på foreldrepenger, og omgjør dette til foreldrepenger med tredoblet utbetaling for den enkelte. Vi foreslår også å øke barnetrygden samt barnetillegget for uføre og småbarnstillegget for enslige forsørgere.

Gratis barnehage for lavinntektsfamilier og gratis skolefrukt for alle innføres, og vi fjerner moms på frukt og grønt. I tillegg foreslår vi bedre tilgang til fritidstilbud for fattige barn. Videre økes minstepensjonen for enslige pensjonister, og støtten til inkluderingsarbeid, deleordninger og utlån av utstyr. Vi setter av penger til 800 studentboliger og øker tilskuddet til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge.

Vi har to store utfordringer i tiden som kommer: Å utjevne sosiale forskjeller og bekjempe klimakrisen. Begge kan ikke nødvendigvis løses gjennom de samme tiltakene, men de kan adresseres gjennom en helhetlig, grønn politikk som viser solidaritet både med utsatte grupper her hjemme og med fattige mennesker i andre land.