Nordland fylkeskommune står midt inne i en alvorlig varslersak. Tidligere samferdselssjef Steinar Sæterdal anklager fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) for trakassering.

Dette er ett av tre varsler mot Norvoll og andre fylkestopper som nå behandles av fylkeskommunens eksterne varslingsorgan.

Lederen for organet gir langt på vei Sæterdal medhold i sin klage, men saken er ikke avgjort. Det er derfor vanskelig å forholde seg til Sæterdals konkrete anklager, der det i mange tilfeller står ord mot ord.

Men det hersker ingen tvil om at Sæterdal genuint har opplevd behandlingen av ham som uverdig, og det er viktig av varslinger av denne art tas på stort alvor. Det virker det da også som om granskingsorganet gjør, og det er betryggende

På et mer prinsipielt plan handler dette også om en konflikt mellom politisk og administrativ ledelse i et folkevalgt organ. Det er konflikter vi kjenner igjen fra andre systemer.

Dermed handler dette også om politikk, og ikke bare Norvolls eventuelt dårlige atferd. Flere politikere har da også kastet seg på anklagene mot ham, og hevdet at de er del av et mønster der fylkesrådet under Norvoll har blitt mer lukket og maktlystent enn før.

En av dem som målbærer kritikken er Frps mangeårige gruppeleder på fylkestinget, Dagfinn Olsen. Han sier til AN at fylkeskommunens administrasjon er blitt satt på sidelinja under Norvoll, mens infoavdelingen brukes til å lage glansbilder av fylkesrådet.

Olsen mener dette igjen aktualiserer forslaget om å avvikle parlamentarismen som styringsform, og gå tilbake til den gamle formannskapsmodellen.

Dette forslaget ble for et år siden nedstemt med knappest mulig margin i fylkestinget, selv om en samlet opposisjon stemte for. Olsen sier akkurat det nettopp skyldes at fylkesrådet har benyttet parlamentarismen til å nekte opposisjonen innsyn i saksbehandlingen, samt at flere saker behandles uten noe offentlig innsyn.

Det er en interessant debatt Olsen drar opp, men det virker noe merkelig å knytte den til denne varslersaken.

Vårt storting styres parlamentarisk, uten at det kan kalles udemokratisk, og i kommuner styrt etter formannskapsmodellen kan konfliktnivået mellom ordfører og rådmann også bli svært høyt.

Lite tyder derfor på at parlamentarismen i seg selv fører til et økt konfliktnivå. Saken stiller likevel Norvoll og fylkesrådet overfor en utfordring: Å være like åpne om de faglige rådene de får som vår regjering er.

Det vil gi både velgere og opposisjon nødvendig innsyn, og gjøre det lettere å avgjøre når konflikter bunner i faglig uenighet, og ikke personlig fiendskap.

En slik økt åpenhet vil alle være tjent med, også Tomas Norvoll og fylkesrådet.