FN har et permanent forum for «indigeous-saker». Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) kaller dette for et forum for urfolkssaker. Minst halvparten av de som sitter i dette forumet er representanter fra «indigenous peoples»-organisasjoner. Det som dette forumet har å fortelle om «indigenous peoples» må derfor anses å være den representative, internasjonale forståelsen om hva som er de sentrale og viktige kjennetegnene til disse «indigenous peoples».
På hjemmesiden til dette forumet kan en lese hva som er kjennetegnene til «indigeous peoples».
En kan for eksempel lese at «Innfødte folk («Indigenous peoples») er arvtakere til og utøvere av unike kulturer og måter å forholde seg til mennesker og miljø på. De har beholdt sine sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske kjennetegn som er forskjellige fra de dominerende samfunnene de lever i.»
Og at «Innfødte folk («indigenous peoples») er helt klart (beviselig) blant de mest vanskeligstilte og sårbare folkegruppene i verden.»
Som en ser så knyttes de karakteristiske kjennetegnene til nåsituasjonen. Skildringene er også kategoriske.
Også ILO har et slikt fokus. ILO har gitt ut ei veiledende håndbok som et hjelpemiddel til å forstå innholdet i ILO-konvensjon nr. 169. Der kan en i en kommentar til artikkel 1.1. i konvensjonen, som angir kriterier for hvem konvensjon er ment å gjelde for, lese at ved identifiseringen av de gruppene som konvensjonen er ment å gjelde for, så er det slik at «ILO fokuserer på den nåværende situasjonen, selv om historisk kontinuitet også er viktig.»
Ifølge KMD er samene i Norge for «indigenous peoples» («urfolk») å regne. Når KMD begrunner dette standpunktet, så er ikke det ikke noe fokus på nåsituasjonen. Det fokuseres ensidig på det historiske elementet, nærmere bestemt på at samene bodde i Norge da grensene ble trukket på 1700- og 1800-tallet. Med KMD sin definisjon av hvem som er for «indigenous peoples» eller for «urfolk» å regne, blir statusen gjort arvelig og dermed løsrevet fra hvordan situasjonen til en «urfolksgruppe» utvikler seg og endres over tid.
Hva så med samene i Norge?
Jeg kjenner ikke til en eneste forskningsrapport som viser at samene som lever i Norge i dag, utøver en unik kultur og/eller har en unik måte å forholde seg til mennesker og miljø på, heller ikke at de har beholdt sine sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske kjennetegn (fra den tiden da grensene ble trukket) som er forskjellige fra det øvrige samfunnet i Norge. Jeg kjenner heller ikke til forskningsrapporter som viser at samene i Norge er blant de mest vanskeligstilte og sårbare folkegruppene i verden. Den forskningen som er gjort viser heller det motsatte.
Mye tyder derfor på at norske myndigheter er blitt lurt trill rundt.