Det er forunderlig å lese hvordan enkelte journalister og politikere sauser sammen Helsetilsynets rapport over ambulanseflytjenesten med egen politisk agenda. Enten har de ikke tatt seg tid til å lese rapporten de kommenterer, eller så har de et behov for å gjenopplive gamle konfliktlinjer. Ingen av delene bidrar til å forbedre ambulansetilbudet.

Helsetilsynets rapport er en hard dom over byråkratiet som skal sørge for at ambulansefly- og –helikoptre er på rett sted så raskt som mulig. Rapporten sier blant annet at de regionale helseforetakene har for dårlige rutiner til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere ambulanseflytjenesten. Tilsynet peker på spesielt to avgjørende forhold som må på plass for å få fly og helikoptre i luften raskere enn de gjør i dag. Det ene er å fastslå hastegrad og prioritering for det enkelte oppdraget. Det andre er å vurdere og prioritere hvilken ressurs som skal benyttes til oppdraget.

Rapporten sier at transport av pasienter med psykiske lidelser blir forsinket fordi spesialisthelsetjenesten trenger tid til å vurdere om pasientene skal følges av politiet eller en sivil ledsager.

Etter hva jeg kan se, har ikke Helsetilsynet noe sted i den 104 sider lange rapporten sagt at et offentlig flytilbud vil gjøre tjenesten noe bedre enn den er i dag. Det er ikke praktisk mulig for et statlig flyselskap å ha høyere tilgjengelighet enn dagens private operatører av ambulansefly og -helikoptre har.

I mars i år kom det en annen rapport om luftambulansetjenesten. I den 134 sider lange rapporten står det blant annet at «Ekspertgruppen er tvilende til om de regionale helseforetakene vil kunne prioritere tilstrekkelig ledelsesmessig oppmerksomhet og innsikt i drift av et flyselskap, i tillegg til ansvaret de har for utvikling og drift av spesialisthelsetjenesten og nødvendige støttetjenester.»

Helsetilsynets kritikk av helseforetakene samsvarer med hva Ekspertgruppen kom til for tre måneder siden. Jeg forventer at Helseforetakene begynte å forbedre rutinene allerede da Ekspertgruppens rapport ble offentlig i mars.

Ekspertgruppen som vurderte luftambulansen fant ikke noe argument for at et offentlig flyselskap vil gi noe bedre tjenester enn de private gjør i dag. Vi vet at dagens innkjøpssystem gjør det enklere å kjøpe inn nye fly når staten leier private operatører. Luftambulansens fly og helikoptre er praktisk talt helt nye, mens statens egne redningshelikoptre er tett på 50 år gamle.

Dersom det først skulle bli slik at staten skal overta luftambulansen, mener jeg det er Forsvaret som skal drifte tjenesten, slik de drifter redningshelikoptrene. Det er for eksempel ulogisk om staten skal ha to operatører med ulike lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.

Kvaliteten på luftambulansetjenesten vil tape mye på en statlig overtagelse. Norsk Luftambulanse har gjennom mer enn 40 år vært en usedvanlig viktig bidragsyter til innovasjon og utvikling av akuttberedskap, pre-hospitale tjenester og flyoperative prosedyrer, som også er til hjelp for Forsvaret, Redningshelikoptrene og politihelikoptrene.

Det er svært beklagelig at vi har tungvinte rutiner som forsinker transport med luftambulanse. Luftambulansetjenesten er allerede i gang med et større prosjekt for å forbedre og effektivisere ambulanseflytjenesten. Som en del av dette arbeidet skal luftambulansestrukturen og samhandling med øvrig ambulanse- og legevaktstjenester gjennomgås.