Spørsmålet i overskriften må dessverre besvares med ja – i alle fall når man ser på denne gruppens representasjon i Storting, Fylkesting om Kommunestyrer. Gruppen utgjør over 30% av de stemmeberettigede, men vi kan ikke se at noen av de nevnte organ er i nærheten av å gjenspeile en slik representasjon. Gjennomsnittsalderen i det sittende Storting er for eksempel bare 45,7 år.

I Nordland Fylkesting finner vi ingen representanter over 70 år. Vi har ikke oversikt over tilstanden i det enkelte kommunestyre, men vil tro at i gjennomsnitt er også her de eldre klart underrepresentert.

Vi eldre har selvsagt et eget ansvar for at vi har tillatt denne utviklingen, og det er ikke tvil om at vi selv må synliggjøre at mange av oss fortsatt er godt oppegående, og at vi fullt ut er i stand til å kunne bekle ulike politiske verv.

Likevel mener vi at de politiske partier gjennom sine nominasjonsprosesser har et betydelig ansvar for å sikre eldres representasjon. Vi finner det både riktig og viktig at de fleste partier har som målsetting å sørge for en ungdomsrepresentant høyt oppe på listeforslagene. Like viktig og naturlig burde det være å sørge for at eldre får en slik plass.

Eldre vil i mange tilfeller ha med seg ballast som vil være nyttig å ha med seg i de ulike saksbehandlinger.

Uten eldre ville det frivillige arbeid vanskelig kunne fungere. Det er beregnet at eldres frivillige innsats på landsbasis beløper seg til 29 milliarder kroner, og at dette beløp er økende.

Det blir stadig en større andel eldre i samfunnet – og stadig flere er godt arbeidsføre til langt oppe i årene. I stedet for å bli møtt med at eldrebølgen betraktes som noe negativt – noe som koster kommunen så og så mye, mener vi at hele samfunnet ville bli rikere om eldre i større grad blir betraktet som en viktig og ikke fullt ut benyttet ressurs.

Vi ber derfor de politiske partier i sine nominasjonsprosesser arbeider for at eldre får god og helst sikker plass på de listeforslagene. Det er her viktig at de ulike valgkomiteer får beskjed om å arbeide for dette i sine forslag.

Vi håper at Nordland og Nordlandskommune etter neste valg vil kunne rose seg med at eldre har fått den representasjon de fortjener.

Godt valg !