Vi ser og hører i media en rekke forsøk på å redegjøre for årsak(er) til at spotprisen på elkraft i prisområde 4 (Nord-Norge) er gått opp fra å være i snitt under 20 øre pr. kWh fram til og med den 20.11, for så å øke til 180 øre den 21.11. Og videre opp til 240 øre den 30.11. Første desember er snittprisen 170 øre, med enkelttimer hel oppe i 350 øre pr. kWh.

Dette skjer selv om lagret vann i magasinene i uke 47 i område 4 er betydelig høyere (81,7 %) enn middelnivå (75,8 %) de siste de siste 20 år. I 2021 var innholdet i samme uke 80,0 %. Altså rikelig med vann. Samtidig som vindkraftproduksjonen i Norge var historisk høy (522 GWh) denne uka (nr. 47).

Produksjonskapasiteten i vannkraftanleggene, samt nettkapasitet sørover i landet og til Sverige er uendret. Altså, de fysiske forhold som bestemmer kvantum energi produsert og transportert er uendret i forhold til uken før. Likevel mangedobles prisen. Da blir det behov for reell informasjon om mulige årsaker.

I media opplyste en representant fra Ishavskraft for kort tid siden noe om at dette skyldes islegging av elver i Nord-Sverige. Dette er noe som formodentlig har skjedd også tidligere år uten de konsekvenser vi ser i år. Fra annet hold blir det hevdet at prisendringene skyldes lav produksjon av vindkraft. Jevnfør historisk høy produksjon. Enn videre ble det pekt på at svenskene har tjent stort på å kunne kjøpe inn rimelig kraft i nord, transportere krafta i et nett med høy kapasitet til steder med god nettkapasitet til områder med høy pris (kontinentet), og slik tjener store penger på nordnorsk vannkraft.

Oppsummert medfører alle disse forhold at det må reises spørsmål ved om det er andre, så langt uforklarte årsaker til de uventet høye kraftprisene vi nå opplever i prisområde 4.

Det var kanskje flere som noterte seg at en kraftleverandør, noen tid før den prisoppgang vi opplever for tiden, opplyste at spotpriser kunne være beheftet med feil på grunn av vedlikehold av handelssystemene.

Dette gjør en må stiller spørsmål ved om dette vedlikeholdet har noe med saken å gjøre. Har vedlikeholdet medført at prisene i andre prisområder algoritmisk «smitter» over på prisene i prisområdet 4?

En må, når en vurderer priser i de ulike prisområdene, ha med at forbrukerne i Nord-Norge har mørketid og lengre vinter. Dette medfører høyere forbruk av elektrisk kraft og større økonomisk belastning i husholdningene. Det framstår som sosialt urimelig dersom kundene i område 4 blir påtvunget samme pris på elektrisk kraft som et annet norsk prisområde. Et område med bedre klimatiske forhold, og god transportkapasitet til kontinentet med høy pris.

Hvordan forholder våre politikere på Stortinget fra Nord-Norge (prisområde 4) seg til denne problemstilling?