Planene for et enormt landbasert oppdrettsanlegg på Store Kalvøy ved Landegode møter motbør. Det forelå ingen omfattende konsekvensutredning da flertallet i plan- og miljøutvalget i Bodø kommune vedtok at planene skulle ut på høring. Statsforvalteren mener at en slik utredning må gjennomføres. Fylkesråden for plan og næring i Nordland peker på at planene er i strid med kommuneplanens arealdel, og at anlegget kommer i konflikt med svært viktige friluftsområder. Dermed kan planene ikke godkjennes slik de foreligger nå.

Det er stort press på kystsonen i Nordland. Mange ønsker å drive fiskeoppdrett. Blant annet foreligger det fire prosjekter i distriktet der det skal sprenges ut fjell for å gi plass til landbaserte oppdrettsanlegg. De fire øyene er Indre lille Rosøya i Rødøy, Feøya i Gildeskål, Store Kalvøya ved Landegode i Bodø og Verholmen i Meløy. Tre av anleggene er inne i planprosesser i de respektive kommunene, mens arbeidene med utsprengning av Indre lille Rosøy kom i gang i fjor. Det viser behovet for et overordnet regelverk.

Statsforvalteren i Nordland har tidligere uttalt at det er behov for en helhetlig strategi for landbasert fiskeoppdrett i fylket. Også fylkesrådet har pekt på behovet for interkommunale kystsoneplaner, og er i gang med arbeidet. For å unngå den samme tabben som da det i en tidlig fase ble gitt tillatelser til vindkraft uten en helhetlig plan for slik virksomhet, og det i noen tilfeller gikk over stokk og stein, må et overordnet rammeverk ligge til grunn for utbygging av landbaserte anlegg. Det finnes ikke noe nasjonalt regelverk for denne typen virksomhet. Derfor er det helt nødvendig at kystfylket Nordland ha sitt eget.

Enhver kommune er konstant på jakt etter nye prosjekter som kan gi arbeidsplasser. Det gjelder også Bodø. Likevel var det overraskende at flertallet i plan- og miljøutvalget i vår vedtok å sende planene ut på høring uten at konsekvensene av så enorme naturinngrep nær det ikoniske landemerket Landegode var skikkelig utredet. Det ble blant annet argumentert med at anlegget skal ligge på yttersiden av Landegode, og at området er ubrukt i dag. Det er etter vår mening overhodet ikke noe argument, all den tid det er et yndet friluftsområde avsatt til nettopp det i kommuneplanen.

Bruk og vern av den verdifulle kysten i Nordland er en stor utfordring. Det kommer stadig nye søknader om store industrianlegg som ønsker plass, og som utfordrer politikken på området. Derfor er det særdeles viktig at både fylkeskommunen og den enkelte kommune har gjennomarbeidede arealplaner. Og det haster.