Ifølge Store Norske Leksikon er en kur «en behandling som fullstendig helbreder, kurerer en pasient fra sin sykdom». Et klima i ulage truer helsa til økosystemene på jorda. Hvordan kan Norge bidra til at tilstanden ikke forverres?

Klimakur 2030, utarbeida av Miljødirektoratet og fem andre statlige etater, gir oss noen svar. Rapporten inneholder forslag til hvordan Norge kan følge opp forpliktelsene sine og kutte halvparten av utslippene i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, der transport, jordbruk, oppvarming og bygg- og anleggssektoren er de store utslippskildene.

Vi i Miljøpartiet De Grønne kjenner oss godt igjen i tiltakene som foreslås. Mange av forslagene har vi allerede frontet, med varierende uttelling, etter at vi ble valgt inn på Stortinget i 2013. For å oppsummere:

• Det haster å kutte utslipp! Tiltak må gjennomføres raskt. Utsettelser gjør det vanskeligere å nå allerede krevende målsettinger.
• Utslippene fra veitransporten må kuttes kraftig. Ved å legge til rette for bedre ladeinfrastruktur og bedre kunnskap om elbiler, kan vi nå Stortingets mål om at fossile nybiler ikke skal lenger selges i 2025. Utslippene fra eksisterende bensin- og dieselbiler kan begrenses ved at storbyene prioriterer kollektiv, sykkel og gange.
• Vi må sjøsette det norske elbileventyret. Støtte til teknologiutvikling og grønnere offentlige innkjøp kan gi store utslippskutt inn sjøfart, fiske og havbruk.
• Kostholdet vårt bør gradvis endres i retning av Helsedirektoratets kostråd, noe som betyr mindre kjøtt og mer fisk og plantebasert kost. Samtidig må landbruket omstilles, slik at matvekster prioriteres foran dyrefôr i områder der det er mulig. Matsvinnet må reduseres, og andelen norskprodusert mat må opp.
• Arealbruksendringer som nedbygging av skog og myrområder truer ikke bare naturmangfoldet, men frigjør store mengder klimagasser. Karbonlagrene i naturen må bevares.

Tiltakene i Klimakur vil øke strømforbruket, men ikke mer enn at det er håndterbart gjennom energiøkonomisering, oppgradering av vannkraftverk og satsing på havvind. Det er ikke nødvendig å bygge ned verdifulle natur- og friluftsområder med vindmølleparker. Dette er i tråd med De Grønnes restriktive linje med hensyn til landbasert vindkraft.

Rapporten understreker at kommunene og fylkeskommunene kan bidra mye, særlig når det gjelder vei- og sjøtransport, bygg og anlegg og arealplanlegging. Det er motiverende for oss grønne folkevalgte som står på hver dag for at våre kommunestyrer og fylkesting skal ta større miljøansvar.

Norge blir aldri best i klassen på klima, til det ligger vi for langt bak våre europeiske naboer. Men Klimakur 2030 gir håp om at Norge kan gjøre sitt for en friskere klode.