Avisa Nordland skriver på lederplass 18. november om utfallet av barnehagestreiken. PBL er enig i at det ble et godt utfall, og det opplever vi også at fagforeningene mener. Det er likevel behov for å svare på påstandene fremsatt i lederen, om at PBL har basert seg på et feil regnestykke i konflikten.

AN peker helt riktig på at en viktig grunn til at konflikten løste seg, var at engangskostnaden knyttet til ny AFP falt bort. Men når AN spør hvorfor det tok over en måned med streik før «PBL oppdaget at merkostnaden ikke ble så stor som først forutsatt», er det åpenbart behov for svar.

At kostnaden på oppgjøret ikke ble så høy som først forutsatt var ikke noe PBL plutselig «oppdaget», men et resultat av forhandlinger i meklingen. Både PBL og fagforeningene måtte fire på kravene for at enigheten kunne bli et faktum.

Fagforeningenes krav om medregning av ansiennitet i fellesordningen for AFP for årskullene 1962–1967 er et av kravene som ikke ble innfridd. Engangskostnadene knyttet til dette konkrete kravet ville vært på 1,4 milliarder kroner. Denne merkostnaden er ubestridt, og er beregnet av et partssammensatt utvalg.

At kravet om medregning ikke er med i den endelige avtalen mellom partene, gjør kostnadsbildet for barnehagene til et helt annet. Hadde AN tatt seg tid til å lese kravet fra arbeidstakersiden og avtalen som ligger ute på riksmekleren.no, ville nok lederen sett helt annerledes ut. Medregning var ett av flere helt avgjørende punkter som motparten til slutt innså de måtte gå tilbake på.

PBL har alltid, også under hele denne streiken, vært tydelig på at ansatte i private barnehager skal ha like gode ordninger som ansatte i kommunale barnehager. Men kravene som ble fremsatt fra fagforeningene gikk langt utover dette, og hadde i realiteten en kostnad som ville tilsvart en lønnsvekst på 15 prosent.

Enigheten som nå foreligger, sikrer fortsatt like vilkår for de ansatte innenfor økonomisk bærekraftige rammer. For private barnehager er det avgjørende å kunne tiltrekke seg dyktige ansatte for å sikre kvaliteten i tilbudet. Enigheten som nå foreligger er derfor en god løsning for alle parter.