Bodø Kommune er som kjent for de fleste i en presset økonomisk situasjon, hvor vi i årene fremover er nødt til å gjøre betydelige grep. Dette gjenspeiles i budsjettforslaget til kommunaldirektøren der det foreslås massive kutt i tjenestene til kommunens innbyggere.

Vi i FO (Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere) ønsker at det skal legges en langsiktig plan. Ikke bare når det kommer til hvordan kommunen forvalter økonomien, men også til forvaltning av mennesker. Som sosialarbeidere savner vi en god sosialpolitikk hvor mennesket står i sentrum. Vi ønsker at det kan legges en langsiktig og bærekraftig plan på dette området.

For å ta vare på mennesket - på medborgeren, på naboen, på barnet, er det helt nødvendig at det legges til rette for god ivaretakelse av psykisk helse. Som omsorgsfulle eksperter mener vi at det her er helt nødvendig med gode forebyggingstiltak i alle livsfaser, og at kommunen tilbyr lavterskeltjenester.

De to siste årene har store deler av landet vært nedstengt grunnet pandemi. Tjenester har vært redusert, sosiale tilbud og fritidsaktiviteter har ligget nede. Mange har vært sosialt isolert, og havnet utenfor samfunnet. Barn, ungdom og de mest sårbare er de som er hardest rammet. Fagforeningen for sosialarbeidere får meldt fra tjenesten at utfordringene hos de som har behov for hjelp, har blitt større og mer komplekse etter pandemien. Også nasjonalt er det en satsning på psykisk helse etter pandemien, og vi stiller oss bak at dette må prioriteres av kommunen.

Ved god satsning på forebygging, samt ved å tilby lavterskeltjenester, vil problemene kunne fanges opp på et tidlig stadium. Dette vil skåne både mennesket og kommunen for dyrere og mer omfattende tiltak.

Psykisk helse er et bredt aspekt. Psykisk helse er hverdagen vår. Gode kommunale tjenester - som barnehage og skole med personal som har tid, et arbeidsmiljø der en ikke jobber seg syk og fritids- og kulturtilbud som alle har mulighet til å delta på bygger god psykisk helse. Dette har igjen ringvirkninger for hele samfunnet med friske borgere som har mulighet til å delta aktivt i samfunnet. Det er dette som er god sosialpolitikk.

Vi ønsker at kommunen skal jobbe for god livskvalitet for alle innbyggerne, uavhengig av hvilke bistandsbehov de har. Alle fortjener et liv hvor de får delta i samfunnet ut fra sine interesser, hvor de blir sett for den de er, og hvor de får tildelt de tjenester å de har behov for, slik at både fysisk og psykisk helse blir ivaretatt. En god sosialpolitikk er et samfunn der alle mennesker blir sett og ivaretatt.

Ved store nedskjæringer i kommunen vil også det psykososiale arbeidsmiljøet for de ansatte bli belastet. Som sosialarbeidere står vi allerede i tunge yrker. Vi møter mennesker i sårbare og vanskelige livssituasjoner og med komplekse utfordringer. De fleste opplever allerede høyt arbeidspress, og med et ytterligere press er vi redd for at vi kommer til å miste god kompetanse ute i tjenestene. Flere tjenester opplever mangel på kompetanse og har behov for flere sosialarbeidere, ikke færre. Vi ønsker et styrket sosialfaglig fokus i tjenestene, nettopp fordi fagkunnskap hjelper.

Vi håper våre politikere kan være med på å jobbe for en bærekraftig sosialpolitikk der innbyggerne blir inkludert og ivaretatt. I sosialfeltet er det mennesker vi jobber med. Vi kan ikke ta innersvinger eller jukse det til – vi må se hele mennesket.