Gå til sidens hovedinnhold

En avkriminalisering av narkotika rammer barn, unge og familier

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredag 19. februar la regjeringen fram forslag til ny rusreform, som skal behandles i Stortinget. Kritikken mot den foreslåtte modellen for rusreform er sterk fra en rekke av landets tyngste faglige aktører. Vi deler deres bekymring for at avkriminalisering sender signal til barn og unge om at narkotika ikke er skadelig. Bodø KrF mener det er stor risiko for at dette vil skje.

Vår viktigste oppgave når det kommer til narkotikapolitikk er å forhindre at menneskers liv blir ødelagt av rus. KrF mener det er viktig med en solidarisk ruspolitikk som har omsorg for dem som sliter med alvorlige rusproblemer. En ruspolitikk må også først og fremst være forebyggende gjennom trygge rammer som i størst mulig grad forhindrer at ungdom starter med narkotika. Vi må hjelpe mennesker ut av rus, ikke inn i den.

Det er allment kjent at tilgjengelighet skaper forbruk. De unge bør særlig skånes for de ulike veiene inn i narkotika. Heldigvis er fortsatt narkotikabruken blant ungdom i Norge blant de laveste i Europa. Det må vi ta vare på. Og det må vi gjøre gjennom aktiv forebygging og fortsatt utilgjengelighet.

Hovedbekymringen vår er ungdom.

Vi mener at straff har en forebyggende effekt, og at trusselen kan forhindre at ungdom tester narkotika.

– Det at det har havnet på rulleblad, at du ikke kan komme inn på politihøgskolen eller ikke komme inn i USA, det gir et argument for å si nei til de som blir tilbudt et stoff.

– Når du går fra straff til sanksjoner kan det oppleves som det er mindre farlig, og at du fra politisk hold sender et signal ikke er så farlig. Det er akkurat det signalet vi ikke vil sende.

Flere unge enn tidligere tror at cannabis er eller skal bli lovlig. Dette viser en undersøkelse Sentio foretok i 2019. Når politikerne diskuterer begreper som avkriminalisering og ungdomspolitikere fronter kampanjer for legalisering, skapes det et farlig inntrykk blant barn og unge som vokser opp i dag om at narkotika skal bli lovlig.

Dette viser hvor viktig den forebyggende jobben vi gjør hver dag er. Og det viser at måten vi snakker om ruspolitikk på betyr noe for hvordan unge forholder seg til rus. Når unge har et inntrykk av at det nærmest er en lovlig vare, så kan det være med på å øke bruken blant unge. Vi er bekymret for at en avkriminalisering vil redusere motivasjonen for å unngå narkotika eller øke motivasjon for eksperimentering.

– Narkotika er forbudt og det er farlig!

Forslaget til rusreform er full avkriminalisering av alle typer narkotika, for alle uansett livssituasjon og alder. Politiet mister mange av sine viktigste verktøy for å avdekke rusbruk og terskelverdiene for hva man straffefritt kan bære med seg inn på skoler eller lignende er skyhøye. Alt dette vil gjøre det svært vanskelig å bekjempe omsetning av narkotika. Selv om tanken til utvalget er å hjelpe de tungt rusavhengige savner vi konkrete tiltak rettet mot dem. Konsekvensene av forslaget vil strekke seg langt ut over dem som bruker narkotika. Det vil ramme barn og unge, og det vil ramme familier.

At det åpnes for straffri bruk av selv de aller sterkeste narkotiske stoffene gir stor grunn til bekymring hva gjelder utilsiktede konsekvenser innenfor noe av den aller mest alvorlige kriminaliteten.

Det er et paradoks at det fra samfunnet side ønskes en effektiv bekjempelse og forebygging av alvorlig kriminalitet knyttet til gjenger og kriminelle nettverk, samtidig som utredningen foreslår å avkriminalisere det viktigste inntektsgrunnlaget til de samme gjenger og kriminelle nettverk.

Mennesker som er avhengige av rus må få hjelp!

Det er dessverre knyttet en del stigma til det å være rusavhengig i dag. Vi må jobbe for et samfunn hvor mennesker opplever å bli sett i den situasjonen de er i og blir tilbudt hjelp ut ifra den. Det kan handle om inkludering i arbeidslivet, hjelp til rusavvenning eller bare det mest grunnleggende og viktigste – et fellesskap som er der når en trenger hjelp.

Vi som samfunn har et stort ansvar for å gi hjelp og behandling til de som er avhengige av rusmidler. Vi må aldri gi opp troen på at mennesker kan komme ut av avhengigheten og bli rusfrie.

Kommentarer til denne saken