Bruk av ikke legaliserte rusmidler forårsaker hvert år store problemer og lidelser for mange enkeltpersoner og deres pårørende. Vi kan vel alle være enige om at ruspolitikken som har vært ført de senere år må endres. Mange med behov for hjelp har ikke fått dette, eller fått det for sent med den konsekvens at liv er gått tapt. Behovet for å gjøre endringer er stort, endringer som Arbeiderpartiet har definert i sitt program for perioden 2021- 2025.

Arbeiderpartiet ønsker en solidarisk og helhetlig ruspolitikk der hensynet til dem som lider av andres rusbruk settes høyt. Det er en samfunnsoppgave å holde rusbruken i befolkningen lav. Tilgjengelighet av rusmidler påvirker forbruk, som igjen påvirker folkehelsa. Forebygging må være den viktigste strategien i ruspolitikken. Når rusavhengighet oppstår, må den først og fremst møtes med behandling. Rusavhengighet er et helseproblem, og må behandles som det.

Regjeringen la fram sin rusreform fredag 19. februar, en reform som skal opp til behandling i Stortinget senere i år.
Den framlagte reformen legger opp til å avskaffe straff for bruk og besittelse av brukerdoser, og i stedet satse på individuelle tilpassede tilbud til rusavhengige. En slik legaliseringen/ avkriminaliseringen av dagens illegale stoffer som rusreformen legger opp til, vil kunne føre til at ungdom og andre vil kunne få en lettere vei inn i rusmiljøene, med de tragediene dette vil medføre både for den enkelte bruker og pårørende.

Det blir fra enkelte sagt at forbud ikke redder liv, men at det tar liv. I Norge fører bruk av ikke legaliserte rusmidler til at flere hundre liv går tapt. Når enkelte mener at dette kommer av at vi i Norge har et forbud, mener jeg det blir feil. Avkriminaliserer/ legaliserer vi brukerdoser, vil vi på sikt se at dette vil skape en negativ effekt. Flere vil kunne komme til å tenke at brukerdose er greit, og etter hvert komme inn i miljøer hvor bruk vil kunne eskalere og flere liv gå tapt.

Arbeiderpartiet har gått i front for å gi pasientrettigheter til personer med rusproblemer. Vi vil ha en kunnskapsbasert og differensiert ruspolitikk. Vi vil arbeide for en ansvarlig og solidarisk ruspolitikk som holder bruken av illegale rusmidler lav, samtidig som den sørger for at personer med rusproblemer har mulighet til aktive og meningsfylte liv. Personer med rusproblemer skal møtes med helsehjelp, støtte og motivasjon til behandling, og et godt ettervern.

Arbeiderpartiet vil i tillegg satse på forebygging og rask oppfølging av ungdom som prøver ut illegale rusmidler. Dette vil vi gjøre gjennom tett samarbeid med skole, barnevern, spesialisthelsetjenesten, de ulike frivillige organisasjonene, og politi ute i den enkelte kommune.

Arbeiderpartiet skal få på plass ordninger hvor både personer med rusproblemer, og deres pårørende blir møtt på en kunnskapsbasert og differensiert måte. Arbeiderpartiet mener imidlertid at en avkriminalisering av brukerdoser er feil vei å gå. Narkotika skal fortsatt være forbudt, og politiet skal fortsatt avdekke og beslaglegge illegale rusmidler som før. Alternative reaksjoner til straff for bruk av narkotika kan for eksempel være forpliktende helse- og sosialfaglige oppfølgingssamtaler. Endringer i de strafferettslige reaksjonene for egen bruk av narkotika, må følges av en styrket satsing på rusbehandling, som skal gjøre det lettere å hjelpe mennesker ut av rus.

Arbeiderpartiet vil opprettholde et forbud mot narkotika og det skal legges til rette for at rusavhengige som ønsker det skal gis rett til god, helhetlig helsehjelp og ettervern.

Arbeiderpartiet vil møte personer med rusproblemer med god helsehjelp, sikre en bedre livssituasjon, verdighet og reduserer stigma for personer med rusproblemer. I tillegg vil vi øke ressursene til politiets innsats mot narkotikasalg og kriminalitet, gjøre det tryggere å søke helsehjelp, utvikle samarbeid med fagmyndighetene og kommunen. Vi skal gi kommunene økonomi og ressurser slik at de kan tilby helse- og sosialfaglige oppfølgingssamtaler, kartlegge rusbruk og samhandle med spesialisthelsetjenesten om videre helsehjelp og behandlingstilbud

Vi mener at dagens ruspolitikk har medført store konsekvenser for samfunnet. Vår ruspolitikk skal være medmenneskelig og human, bidra til bedre folkehelse samt redusere de negative konsekvensene av rusproblemer for den enkelte, for familien og for samfunnet. Vi mener alle skal ivaretas og kunne ha et verdig liv, uavhengig av rus eller ikke.