«PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET»: Steigen kommune har til 39 adressater invitert foreninger, ideelle institusjoner og forvaltning i kommunen til å komme med «Innspill for idrett og fysisk aktivitet i kommunen.»

Et fornuftig tiltak å inkludere frivilligheten i Steigen så pass bredt for et godt formål. Om alle adressatene støtter denne kampanjen og gir sitt bidrag blir det et godt grunnlag for å utforme:

-et lite skritt for hver enkelt, men et stort skritt for innbyggerne i en liten kommune –

Imidlertid er ikke de eldre nevnt særskilt i handlingsplanen for 2024–2027. Denne gruppen har særskilte behov. Som representant for eldre innbyggere i kommunen kan ikke pensjonistforeningen presisere sterkt nok betydningen av å inkludere – nåværende og fremtidige – eldre i kommunen, både i plan og prosjekt.

Spredt bebyggelse i Steigen med et stort areal er allment krevende når offentlig persontransport er utilstrekkelig, til dels fraværende innen kommunen. Dette forsterker seg for de eldre når man ikke lengre kan kjøre bil, har bevegelseshemming, sykdom eller annet. Drosjetakstene blir svært høye med distansene imellom, og kan ikke brukes i utrengsmål for enslige eller minstepensjonister.

Forutsetninger for eldre sin deltakelse i friluftsliv, sosialisering og tiltak mot ensomhet begrenser seg naturligvis på grunn av demografi og begrenset offentlig kommunikasjon. Det handler om å LEVE HELE LIVET. Det handler også om å erkjenne dette, og så planlegge slik at det også innbefatter eldre.

Pensjonistforeningen har fremmet følgende innspill til planen:

  1. Skaffe til veie en passende bil til befordring av eldre og andre som har behov for tilpasset privat transport.
  2. Kommunen (sammen med forslagsstiller) engasjerer et selektivt utvalg fra adresselisten for å etablere en ad hoc komité, med formål å se på muligheter for å gå til innkjøp av et kjøretøy for relatert befordring.
  3. Komiteen forarbeider prosjektidentitet, beskrivelse, stipulert finansiering, og eventuell lokalisering og praktisk bruk som må omfatte hele kommunen.
  4. komiteen får mandat og frist for å legge fram sitt oppdrag.

Behov som illustrert er forsøkt noen ganger tidligere, uten å lykkes. Ved å gå denne runden vil man (i hvert fall) denne gangen kunne få kunnskap om det finnes erkjennelse av behov, vilje til løsning, samt mulige framgangsmåter for finansiering. Dette er forutsetningen for at alle innbyggerne i kommunenskal kunne benytte tilbud som måte komme i prosjekt «Plan for idrett og fysisk aktivitet». Dette er ikke «de eldre». Det er «våre eldre» som skal ha like muligheter uaktet aldersrelaterte begrensninger.

Steigen har ikke råd til å utsette dette lengre! Eldre har ikke tid til å vente! Transport delen må komme på plass innen planen kommer til kommunestyret til høsten, der grunnlaget for økonomi og spillemidler for hele prosjektet skal drøftes.

Oppfordrer eldre og pårørende til å «stå på krava» og framsnakke denne saken. Steigen har ikke råd til å utsette dette lengre!